Xiaomi Air Charge: technol√≥gia, ktor√° nab√≠ja v√°Ň° mobil prostredn√≠ctvom …

Xiaomi Air Charge

Technol√≥gia bezdr√ītov√©ho nab√≠jania sa st√°va Ň°tandardom v telef√≥nnom priemysle. Dokonca aj Google vyrobil telef√≥ny s hlin√≠kov√Ĺm telom, ktor√© podporuj√ļ t√ļto technol√≥giu. Veńĺk√Ĺ zvon vŇ°ak berie √°zijsk√Ĺ v√Ĺrobca a jeho ned√°vno predstaven√° technol√≥gia Xiaomi Mi Air Charge.

Xiaomi uŇĺ dlhŇ°√≠ ńćas intenz√≠vne vs√°dza na technol√≥giu bezdr√ītov√©ho nab√≠jania. V jeho katal√≥gu nab√≠jańćiek Qi je zvl√°Ň°tna perla, ako tento model, ktor√° nah√°Ňąa vaŇ°e pom√īcky a nab√≠ja ich. Teraz vŇ°ak firma urobila ńŹalŇ°√≠ krok t√Ĺm, Ňĺe dosiahla doposiańĺ nepoznan√©: moŇĺnosŇ• nab√≠jaŇ• telef√≥n na diańĺku.

√Āno, ńć√≠tate dobre: Xiaomi Mi Air Charge Je to syst√©m diańĺkov√©ho nab√≠jania, ktor√Ĺ dok√°Ňĺe fungovaŇ• niekońĺko metrov, ako naznańćuje pekinsk√° firma prostredn√≠ctvom svojho ofici√°lneho blogu.

Xiaomi Mi Air Charge umoŇĺn√≠ nab√≠janie viacer√Ĺch zariaden√≠ s√ļńćasne

Hoci momentov√© zaŇ•aŇĺenie je obmedzen√© na 5 WSpolońćnosŇ• ozn√°mila, Ňĺe umoŇĺn√≠ nab√≠janie niekońĺk√Ĺch zariaden√≠ s√ļńćasne, aj keńŹ medzi nimi existuj√ļ fyzick√© prek√°Ňĺky a bez straty nap√°jania.

S ohńĺadom na Prev√°dzka Xiaomi Mi Air Charge, tento syst√©m diańĺkov√©ho bezdr√ītov√©ho nab√≠jania m√° veńĺk√ļ nab√≠jaciu stanicu, ktor√° skr√Ĺva vn√ļtri p√§Ň• ant√©n schopn√Ĺch presne detekovaŇ• polohu mobiln√©ho telef√≥nu.

Xiaomi Air Charge

Akon√°hle ho n√°jdete, ńŹalŇ°√≠ch 144 ant√©n vysiela do telef√≥nu vlny, aby ho nabilo. Zariadenie, ktor√© chcete nab√≠jaŇ• pomocou technol√≥gie Mi Air Charge, mus√≠ maŇ• evidentne kompatibiln√Ĺ prij√≠mańć.

Preto mus√≠te maŇ• mal√© zariadenie, ktor√© v sebe ukr√Ĺva 14 prij√≠mac√≠ch ant√©n, ktor√© premieŇąaj√ļ vlnov√Ĺ sign√°l na elektrick√ļ energiu, a maj√°kov√° ant√©na na jednoduchŇ°ie umiestnenie smartf√≥nu.

V√Ĺsledok? Xiaomi Mi Air Charge je schopn√© nab√≠jaŇ• viacero zariaden√≠ na diańĺku na vzdialenosŇ• p√§Ň• metrov. Je pravda, Ňĺe nab√≠jacia stanica je objemn√° a to5W je veńĺmi sluŇ°n√° r√ĹchlosŇ• nahr√°vania. Stoj√≠me vŇ°ak pred prv√Ĺm prototypom, ktor√Ĺ n√°m tieŇĺ umoŇĺŇąuje nahliadnuŇ• do bud√ļcnosti, kde budeme maŇ• vŇ°etky druhy pom√īcok, ako s√ļ reproduktory alebo dokonca Smart TV, bez k√°blov.

Motorola m√° aj v√°Ň° vlastn√Ĺ syst√©m diańĺkov√©ho bezdr√ītov√©ho nab√≠jania

BuńŹte opatrn√≠, √°zijsk√Ĺ gigant nie je jedin√Ĺm v√Ĺrobcom, ktor√Ĺ sa zauj√≠ma o technol√≥giu diańĺkov√©ho bezdr√ītov√©ho nab√≠jania. Viac ako ńćokońĺvek in√©, pretoŇĺe Motorola zverejnila aj video na soci√°lnej sieti Weibo, kde predv√°dza svoju technol√≥giu diańĺkov√©ho bezdr√ītov√©ho nab√≠jania na Moto Edge.

V tomto pr√≠pade je potrebn√©, aby bol mobil pred nab√≠jańćkou a nie viac ako jeden meter, ale je to vynikaj√ļca spr√°va, Ňĺe na tejto technol√≥gii pracuje aj Motorola. Pri nab√≠jan√≠ naŇ°ich zariaden√≠ sa bl√≠Ňĺime k kvalitn√©mu skoku. To, ńćo n√°m teraz rob√≠ najv√§ńćŇ°ie starosti, je vedieŇ•, ńći s√ļ tieto zariadenia bezpeńćn√© pre naŇ°e zdravie