Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu


NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my WordPress pre vedu

Chcete na str√°nkach WordPress zaloŇĺiŇ• nov√ļ vedeck√ļ webov√ļ str√°nku? Existuje mnoŇĺstvo pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress, z ktor√Ĺch si m√īŇĺete vybraŇ•,

Veda ovplyvŇąuje mnoho d√īleŇĺit√Ĺch aspektov ńĺudsk√©ho Ňĺivota, pretoŇĺe bez vedy nie je svet, v ktorom Ňĺijeme, tak√Ĺ pohodln√Ĺ ako teraz., Prostredn√≠ctvom vedy existuje nekoneńćn√© mnoŇĺstvo vyn√°lezov, ktor√© v s√ļńćasnosti uńĺahńćuj√ļ Ňĺivot ńćloveka. WordPress je veńĺmi siln√Ĺ, pokiańĺ ide o vytv√°ranie a vytv√°ranie webov√Ĺch str√°nok, Bez ohńĺadu na to, ak√Ĺ typ obchodn√Ĺch skup√≠n alebo jednotlivcov sa snaŇĺ√≠te propagovaŇ•, pr√≠tomnosŇ• na internete je veńĺk√Ĺm rozdielom a pomocou t√Ĺchto t√©m m√īŇĺete vytvoriŇ• modern√©, bezpeńćn√©, plne funkńćn√© a ńĺahko pouŇĺiteńĺn√© webov√© str√°nky v Ňĺiadnom momente. VŇ°etky tieto t√©my predstavuj√ļ spr√°vy o vedeck√Ĺch objavoch, pokr√Ĺvaj√ļ najnovŇ°ie vedeck√© spr√°vy.

Niektor√© z najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu

Tu s√ļ moje najlepŇ°ie tipy na najlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my WordPress pre vedu. Prejdite zoznamom a vyberte ten, ktor√Ĺ najlepŇ°ie vyhovuje vaŇ°im potreb√°m., UŇĺite si to!

Názov témy Téma Autor Názov témy Hodnotenie Demo Odkaz na stiahnutie

1 ALBERTINI AncoraThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
2 Vedec WPRollers ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
3 Academix Webtechtoday ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
4 4 Clariwell BadgeThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
5 5 HEAL Ray breaker ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
6 6 labora AivahThemes ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
7 7 Pharmaton vzhńĺad str√°nky ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
8 svetlice Prineste pixel ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
9 9 Beth Skupina muffinov ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•
10 Most QODE ‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź‚≠ź manifest√°cie stiahnuŇ•

ALBERTINI

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 1ALBERTINI je profesion√°lna t√©ma WordPress pre vedeck√Ĺ v√Ĺskum a technol√≥gie. T√©ma je ńćist√° a minimalistick√° v dizajne a bola vytvoren√° Ň°peci√°lne pre ak√Ĺkońĺvek vedeck√Ĺ projekt, zdravotn√≠cku spolońćnosŇ•, fyzick√ļ inov√°ciu a v√Ĺskumn√© centrum alebo v√Ĺvoj zdravotn√≠ckych v√Ĺrobkov. T√°to responz√≠vna t√©ma je dokonale vhodn√° pre vedeck√© kancel√°rie, laborat√≥ri√°, v√Ĺskumn√© agent√ļry a dokonca aj pre podnikov√© technol√≥gie v oblasti podnikov√Ĺch technol√≥gi√≠.

Hlavné rysy:

 • Minimalistick√Ĺ dizajn
 • Jednoduch√° inŇ°tal√°cia, prev√°dzka a aktualiz√°cia
 • Modern√Ĺ, flexibiln√Ĺ, prisp√īsobiteńĺn√Ĺ
 • WordPress 4,0+ testovan√© a schv√°len√©
 • Postaven√Ĺ s platn√Ĺm k√≥dom HTML5 a CSS3

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

Vedec

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 2Vedec je ńćist√°, nov√° a modern√° t√©ma WordPress. T√©ma je vytvoren√° Ň°peci√°lne pre vedeck√© ńćasopisy, v√Ĺskumn√Ĺ blog alebo inovańćn√© laborat√≥rium. Je to intuit√≠vne navrhnut√© a absol√ļtne vŇ°etko, ńćo potrebujete na zańćatie blogovania ihneńŹ. Dod√°va sa s integrovanou optimaliz√°ciou SEO na zv√ĹŇ°enie rebr√≠ńćka vaŇ°ich vyhńĺad√°vac√≠ch n√°strojov. T√©ma v√°m navyŇ°e pom√°ha usporiadaŇ• veńĺk√© mnoŇĺstvo obsahu online usporiadan√Ĺm sp√īsobom a zaisŇ•uje, Ňĺe vŇ°etko je intuit√≠vne pr√≠stupn√© vŇ°etk√Ĺm ńćitateńĺom.

Hlavné rysy:

 • ńĹahko rezaŇ•.
 • 100% responz√≠vne
 • Bootstrap grid
 • ńĆist√Ĺ a platn√Ĺ k√≥d
 • Postaven√Ĺ s r√°mom Unyson

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

Academix

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 3Academix je dobre usporiadan√° vzdel√°vacia t√©ma WordPress. T√©ma je Ň°peci√°lne navrhnut√° pre v√Ĺskumn√© skupiny a akademick√© webov√© str√°nky profesorov z cel√©ho sveta. T√©ma bola zameran√° hlavne na v√Ĺskumn√Ĺch pracovn√≠kov, v√Ĺskumn√© skupiny a uńćiteńĺov.

Hlavné rysy:

 • Gutenberg Kompatibiln√©
 • Modern√©, prisp√īsobiteńĺn√©
 • Super flexibiln√©
 • Dizajn reakcie
 • SEO optimalizovan√©

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Clariwell

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 4Clariwell je vysoko prisp√īsobiteńĺn√° t√©ma WordPress. T√©ma je vytvoren√° pre vŇ°etky druhy webov√Ĺch str√°nok laborat√≥ri√≠, v√Ĺskumu a medic√≠ny. T√©mou je 100% responz√≠vny a otestovan√Ĺ dizajn na vŇ°etk√Ĺch hlavn√Ĺch prenosn√Ĺch zariadeniach.

Hlavné rysy:

 • Demo inŇ°tal√°cia jedn√Ĺm kliknut√≠m
 • Rozsiahla dokument√°cia
 • Bezplatn√© celoŇĺivotn√© aktualiz√°cie
 • R√Ĺchly v√Ĺkon
 • V√Ĺkonn√° vońĺba t√©my

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

lieńćiŇ•

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 5HEAL je lek√°rska a zdravotn√° Ň°abl√≥na WordPress. T√©ma sa v√Ĺborne hod√≠ pre kliniky, zub√°rov, lek√°rov a in√© webov√© str√°nky s√ļvisiace s lek√°rstvom. T√©ma prich√°dza s 2 typy vlastn√Ĺch pr√≠spevkov, 6 miniaplik√°cie, 9 Ň°abl√≥ny str√°nok a viac ako 30 uŇĺitońćn√Ĺch skratiek. Okrem toho je t√©ma citlivou t√©mou, a preto bola veńĺmi dobre zobrazen√° na vŇ°etk√Ĺch mobiln√Ĺch zariadeniach (iPhone, iPad, Android atńŹ.).

Hlavné rysy:

 • Dizajn reakcie
 • Posuvn√≠k Nivo
 • 2 Vlastn√Ĺ typ spr√°vy
 • ҆abl√≥na 9 str√°nky
 • Viac ako 30 uŇĺitońćn√Ĺch k√≥dov

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

labora

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 6labora je v√Ĺkonn√° a pohotov√° t√©ma WordPress. M√° pomerne pokrońćil√© funkcie pre webov√© str√°nky laborat√≥ri√≠, farmaceutick√© spolońćnosti a podniky. T√©ma obsahuje vŇ°etky funkcie, ktor√© potrebujete pre t√©mu podnikania, laborat√≥ria a farm√°cia, s pokrońćil√Ĺmi funkciami.

Hlavné rysy:

 • Flexibiln√Ĺ jazdec
 • Statick√Ĺ obr√°zok
 • Vlastn√Ĺ jazdec
 • 5 Ň°t√Ĺly hlavińćiek vr√°tane pevn√Ĺch hlavińćiek
 • Neobmedzen√© bońćn√© panely pre ńĺubovońĺn√ļ str√°nku

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre bezplatn√© blogovanie

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre pr√©miov√© blogy

Pharmaton

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 7Pharmaton je naŇ°a nov√° modern√° a pohotov√° t√©ma WordPress. T√©ma je vytvoren√° pre webov√ļ str√°nku klin√≠k, laborat√≥ri√≠, farm√°cie, zdravotn√≠ctva, medic√≠ny a ńŹalŇ°√≠ch zdravotn√≠ckych zariaden√≠. T√©ma tieŇĺ funguje skvele, ak vytv√°rate webov√ļ str√°nku pre lek√°rske vybavenie, ortodontick√© n√°stroje a zariadenia pre ńĺud√≠ so zdravotn√Ĺm postihnut√≠m.

Hlavné rysy:

 • Preddefinovan√© farebn√© sch√©my
 • Box a Ň°irok√Ĺ
 • Zahrnut√Ĺ s√ļbor PSD
 • ńĹahko prisp√īsobiteńĺn√©
 • Dizajn reakcie

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

svetlice

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 8

Vzplanutie je responz√≠vna t√©ma WordPress. T√©ma obsahuje neobmedzen√© farby vytvoren√© pre vaŇ°e obchodn√© / firemn√© webov√© str√°nky, portf√≥lio alebo blog. Pomocou tejto t√©my si ju m√īŇĺete prisp√īsobiŇ• pomocou v√Ĺkonn√©ho administrańćn√©ho panela, ktor√Ĺ v√°m poskytuje √ļpln√ļ kontrolu nad mnoh√Ĺmi d√īleŇĺit√Ĺmi aspektmi v√°Ň°ho webu.

Hlavné rysy:

 • Viac ako 10 vlastn√Ĺch miniaplik√°ci√≠
 • Neobmedzen√© bońćn√© liŇ°ty
 • Preklad pripraven√Ĺ (obsahuje s√ļbory .po / .mo)
 • Zahrnut√° dokument√°cia
 • Vr√°tane uk√°Ňĺkov√©ho obsahu

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

Beth

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 9Beth Je to najlepŇ°ia t√©ma WordPress. T√©ma m√° panel rozŇ°√≠ren√Ĺch moŇĺnost√≠ a n√°stroj na vytv√°ranie myŇ°ou pon√ļka neobmedzen√© moŇĺnosti. T√©ma je pln√° r√īznych vopred navrhnut√Ĺch webov√Ĺch str√°nok, takŇĺe m√īŇĺete jednoducho importovaŇ• ńĺubovońĺn√ļ uk√°Ňĺkov√ļ webov√ļ str√°nku v priebehu niekońĺk√Ĺch sek√ļnd jedin√Ĺm kliknut√≠m.

Hlavné rysy:

 • Hladk√Ĺ a spońĺahliv√Ĺ efekt paralaxy
 • 1 Kliknite na poloŇĺku Gener√°tor pokoŇĺky
 • Vr√°tane viac ako 200 poloŇĺiek Muffin Builder a shortcode
 • Pripraven√© pre WooCommerce
 • Vstavan√Ĺ prekladateńĺ

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre podnikanie

– NajlepŇ°ie Ň°abl√≥ny a t√©my WordPress pre pr√©miov√© spolońćnosti

MOST

Viac ako 10 najlepŇ°√≠ch pr√©miov√Ĺch t√©m WordPress pre vedu 10

MOST je viac√ļńćelov√° t√©ma WordPress reaguj√ļca na sietnicu. Perfektn√° t√©ma pre takmer kaŇĺd√©ho. ńĆi uŇĺ ste kreat√≠vny, firemn√Ĺ t√≠m, lek√°r alebo nez√°visl√Ĺ pracovn√≠k, ktor√Ĺ hńĺad√° modern√ļ webov√ļ str√°nku portf√≥lia alebo osobn√Ĺ blog, Bridge je vaŇ°a najlepŇ°ia vońĺba. T√°to t√©ma je zbierka √ļŇĺasn√Ĺch pr√≠kladov s mnoŇĺstvom funkci√≠.

Hlavné rysy:

 • RozloŇĺenie blogu
 • Blog o murovanom dizajne
 • N√°vrh zvislej sluńćky blogu
 • Jednostr√°nkov√© str√°nky
 • Dizajn celej obrazovky

– NajlepŇ°ie t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress pre elektronick√Ĺ obchod zadarmo

– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny eCommerceWordPress

koncovka

Tu som uviedol niektor√© z NAJLEP҆IE T√ČMY VEDECKEJ VEDY TLAńĆTE Prich√°dzaj√ļ s √ļŇĺasn√Ĺmi funkciami a funkciami. To v√°m pom√īŇĺe ńĺahko vytvoriŇ• √ļŇĺasne vyzeraj√ļcu webov√ļ str√°nku.

Ak ste uŇĺ tieto t√©my pouŇĺili, m√īŇĺete sa s nami podeliŇ• o svoje sk√ļsenosti.

Alebo m√°te nejak√© probl√©my s t√©mou a potom n√°m povedzte niŇĺŇ°ie.

Checkout,

– NajlepŇ°ie bezplatn√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress
– NajlepŇ°ie pr√©miov√© t√©my a Ň°abl√≥ny WordPress