Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

VaŇ°a bat√©ria pre ńŹalŇ°√≠ telef√≥n by mohla byŇ• vyroben√° z Durianov

VaŇ°a bat√©ria pre ńŹalŇ°√≠ telef√≥n by mohla byŇ• vyroben√° z Durianov 1

Durian. V regi√≥ne juhov√Ĺchodnej √Āzie je to ovocie, ktor√© si √°zijsk√° komunita veńĺmi cen√≠ a teŇ°ila ju. Pre mnoh√Ĺch na z√°pade je to ovocie, ktor√© kŇąaz Anton Anthony Bourdain kedysi oznańćil za vynikaj√ļci, ale m√° v√īŇąu podobn√ļ ‚Äějedeniu pudingu na z√°chode‚Äú. Jeden vedec vŇ°ak m√° ostr√© ovocie a nebezpeńćn√ļ proviz√≥rnu organick√ļ zbraŇą na in√© pouŇĺitie: elektrick√© r√Ĺchle nab√≠janie.

REKLAMA

Predmetom tohto objavu je Vincent G. Gomes, docent na Univerzite v Sydney, ktor√Ĺ ned√°vno publikoval svoju pr√°cu aj v tohtorońćnom vydan√≠ ńćasopisu Journal of Energy Storage. Je zrejm√©, Ňĺe tento proces vyŇĺaduje viac jemnosti, ako jednoducho strńćiŇ• kus ovocia husa a p√°chnuce m√§so do bat√©rie. Namiesto toho Gomes zistil, Ňĺe on aj jeho t√≠m dok√°Ňĺu vziaŇ• vn√ļtornosti durianov, syntetizovaŇ• ich a premeniŇ• na superkondenz√°tory. Je schopn√Ĺ uchov√°vaŇ• obrovsk√© mnoŇĺstvo energie.

Preńćo si vybral durian, pripisuje Gomes svoj v√Ĺber ovocia jeho prirodzen√©mu a ‚Äěmimoriadnemu rieŇ°eniu‚Äú smerom k ukladaniu energie. Tvrd√≠, Ňĺe Ň°truktur√°lna presnosŇ• pr√≠rodnej biomasy durian ‚Äěposkytuje vynikaj√ļci zdroj ako Ň°abl√≥nu pre synt√©zu materi√°lov na b√°ze uhl√≠ka‚Äú.

VaŇ°a bat√©ria pre ńŹalŇ°√≠ telef√≥n by mohla byŇ• vyroben√° z Durianov 2(Zdroj obr√°zka: Getty Images prostredn√≠ctvom Popular Mechanics.)

‚ÄěVl√°knit√©, m√§sit√© ńćasti organick√Ĺch odpadov s dobrou mechanickou stabilitou boli v porovnan√≠ s tvrd√Ĺmi a hust√Ĺmi prekurzormi povaŇĺovan√© za kandid√°tske prekurzory. Jadr√° odpadov√©ho ovocia durian a jackfruit boli vybran√© ako kandid√°ti na z√°klade ich Ň°trukt√ļry a vyhliadky na vn√ļtorn√Ĺ doping dus√≠ka, ‚Äúnap√≠sal Gomes vo svojej spr√°ve.

Gomesov v√Ĺber energie je tieŇĺ zn√°mkou doby, pretoŇĺe je environment√°lny; svet sa pomaly, ale urńćite zańćal pres√ļvaŇ• z pouŇĺ√≠vania s√ļńćasn√Ĺch l√≠tium-i√≥nov√Ĺch (l√≠tium-i√≥nov√Ĺch) bat√©ri√≠ na tieto nov√© superkondenz√°tory. Jedn√Ĺm z hlavn√Ĺch d√īvodov je to, Ňĺe na rozdiel od l√≠tium-i√≥nov√Ĺch bat√©ri√≠ maj√ļ superkondenz√°tory vo vn√ļtri v√§ńćŇ°ie kovov√© platne a neobsahuj√ļ toxick√© kovy. Rovnako ako to druh√©. Okrem toho sa superkondenz√°tory – a kondenz√°tory vŇ°eobecne – m√īŇĺu nab√≠jaŇ• nekoneńćne, hoci prv√Ĺ je navrhnut√Ĺ na ukladanie viac energie ako druh√Ĺ.

VaŇ°a bat√©ria pre ńŹalŇ°√≠ telef√≥n by mohla byŇ• vyroben√° z Durianov 3(Zdroj obr√°zka: Getty Images prostredn√≠ctvom Popular Mechanics.)

Samozrejme, Ňĺe synt√©za energie z lacn√©ho organick√©ho odpadu, ako je durian, nie je len lacn√°. Je to tieŇĺ dobr√© pre Ňĺivotn√© prostredie, pretoŇĺe z technick√©ho hńĺadiska sa nińć neplytv√°.

(Zdroj: Popul√°rna mechanika // Obr√°zok: Jakarta Post)