Top 20 bezplatn√Ĺch t√©m portf√≥lia WordPress pre kreat√≠vy

Ak ste dizajn√©r, ilustr√°tor alebo in√Ĺ typ kreat√≠vneho profesion√°la, viete, ak√© d√īleŇĺit√© je maŇ• kr√°snu webov√ļ str√°nku portf√≥lia. UmoŇĺn√≠ v√°m predviesŇ• svoje talenty a zruńćnosti a dokonca v√°m pom√īŇĺe z√≠skaŇ• nov√© zamestnanie alebo klientov.

WordPress uńĺahńćuje spustenie webovej str√°nky portf√≥lia, aj keńŹ m√°te zruńćnosti v oblasti nulov√©ho k√≥dovania, ale st√°le budete potrebovaŇ• t√©mu kvalitn√©ho portf√≥lia, ktor√° v√°m uk√°Ňĺe svoje zruńćnosti. V tomto kole n√°jdete najlepŇ°ie bezplatn√© portf√≥lio mot√≠vov WordPress pre kreat√≠vy, ktor√© v√°s nebud√ļ st√°Ň• desetn√≠k.

Ak ste fotograf, táto zbierka tém je pre vás!

FolioPress – T√©ma minim√°lneho viac√ļńćelov√©ho portf√≥lia (zadarmo)

FolioPress je minim√°lna a flexibiln√° t√©ma portf√≥lia, ktor√° predstavuje vaŇ°u tvoriv√ļ pr√°cu v rozloŇĺen√≠ mrieŇĺky na domovskej str√°nke. N√°jdete tu tieŇĺ veńĺa moŇĺnost√≠ prisp√īsobenia, prisp√īsoben√Ĺ soci√°lny profil a je √ļplne pohotov√Ĺ.

Oscar – Kreat√≠vne portf√≥lio a t√©ma WordPress pre agent√ļry (Envato Elements)

T√©ma Oscar je vhodn√° pre osobn√© a agent√ļrne peŇąaŇĺenky. M√° viac moŇĺnost√≠ dizajnu a filtrovateńĺn√© portf√≥lio. Okrem toho prich√°dza s ńĺahko pouŇĺiteńĺn√Ĺm gener√°torom str√°nky s drag and drop.

Oscar agent√ļra wordpress kreat√≠vne t√©mu dizajn√©r agent√ļry portf√≥lio fotoapar√°t

Optika: ńćist√° t√©ma portf√≥lia WordPress (zadarmo)

Optika je ńćist√° t√©ma vhodn√° pre kaŇĺd√©ho, kto hńĺad√° minim√°lne portf√≥lio. T√©ma sa ńĺahko prisp√īsobuje a je tieŇĺ pripraven√° na preklad a pr√≠stupnosŇ•. Vynikaj√ļcou funkciou je integr√°cia WooCommerce, takŇĺe m√īŇĺete svoju pr√°cu jednoducho predaŇ•.

Optics Clean free wordpress theme wp responz√≠vna kreat√≠vna agent√ļra pre portf√≥lio agent√ļr

Webov√© portf√≥lio – T√©ma viac√ļńćelov√©ho portf√≥lia biografie (zadarmo)

Portf√≥lio Web je jednoduch√°, modern√° a pohotov√° t√©ma WordPress vytvoren√° s ohńĺadom na n√°vrh√°rov a kreat√≠vy. Je dod√°van√Ĺ so vstavan√Ĺm prisp√īsobiteńĺn√Ĺm programom Live a mnoŇĺstvom widgetov, ktor√© uńĺahńćuj√ļ pouŇĺ√≠vanie tejto t√©my.

Webov√© portf√≥lio biografia viac√ļńćelov√° bezplatn√° WordPress t√©ma responz√≠vna wp kreat√≠vna dizajn√©rska agent√ļra portf√≥lio fotoapar√°tu

Huntington РTéma citlivého portfólia WordPress (Envato Elements)

T√©ma Huntington pouŇĺ√≠va dobre usporiadan√ļ √ļvodn√ļ str√°nku mrieŇĺky, takŇĺe m√īŇĺete zobraziŇ• svoje minul√© projekty a ńćasti portf√≥lia. RozloŇĺenie m√īŇĺete ńĺahko prisp√īsobiŇ• pomocou programu Visual Composer a upraviŇ• vizu√°lne Ň°t√Ĺly pomocou rozsiahleho panelu moŇĺnost√≠ t√©my.

Huntington Citliv√Ĺ WordPress T√©ma Kreat√≠vna dizajn√©rska agent√ļra Portf√≥liov√° kamera

Shibui Рtéma minimalistického portfólia (zadarmo)

T√©ma Shibui m√° murovan√Ĺ dizajn a podporuje neobmedzen√© mnoŇĺstvo gal√©ri√≠. Je plne citliv√Ĺ a ńĺahko prisp√īsobiteńĺn√Ĺ. Okrem toho t√©ma podporuje nekoneńćn√© pos√ļvanie, m√° vlastn√© oblasti miniaplik√°ci√≠ a pon√ļka niekońĺko r√īznych rozloŇĺen√≠ str√°nky.

Shibui Minimalist free wordpress theme wp responz√≠vna kreat√≠vna dizajn√©rska agent√ļra portf√≥lio fotoapar√°tu

Perfektn√© portf√≥lio – ńćist√© a elegantn√© portf√≥lio (zadarmo)

T√©ma Perfect Portfolio sa zameriava na typografiu kombinovan√ļ s ohromuj√ļcimi predstaven√Ĺmi obr√°zkami. T√©ma obsahuje Ň°irok√ļ Ň°k√°lu prisp√īsobiteńĺn√Ĺch funkci√≠ vr√°tane prisp√īsobiteńĺn√Ĺch sekci√≠ na domovskej str√°nke, kompatibility prehliadańća, dizajnu vhodn√©ho pre mobiln√© zariadenia a responz√≠vnych funkci√≠.

Perfect Clean ҆t√Ĺlov√° kamera s kreat√≠vnou dizajn√©rskou agent√ļrou pre kreat√≠vne dizajn√©rske aplik√°cie od spolońćnosti wordpress

Pistis – WP Theme Portfolio (Envato Elements)

T√©ma Pistis je vhodn√° pre Ňĺivnostn√≠kov a agent√ļry. M√° elegantn√Ĺ dizajn so schopnosŇ•ou pouŇĺ√≠vaŇ• pos√ļvańć na cel√ļ obrazovku alebo video na cel√ļ obrazovku. N√°jdete tu tieŇĺ veńĺa moŇĺnost√≠ prisp√īsobenia, efekt paralaxy a plynul√© pos√ļvanie.

Pistis wordpress t√©ma kreat√≠vne dizajn√©rske portf√≥lio agent√ļry pre fotoapar√°ty

StanleyWP РBootstrap portfólio WordPress Téma (zadarmo)

StanleyWP je zaloŇĺen√Ĺ na r√°mci Bootstrap, ńćo znamen√°, Ňĺe okamŇĺite reaguje. Je tieŇĺ minim√°lny a ńĺahko prisp√īsobiteńĺn√Ĺ a obsahuje niekońĺko r√īznych Ň°abl√≥n str√°nok, ktor√© uńĺahńćia ńćo najr√ĹchlejŇ°ie uvedenie v√°Ň°ho webu do prev√°dzky.

StanleyWP Bootstrap responz√≠vne kreat√≠vne dizajn√©rske portf√≥lio agent√ļry fotoapar√°t wordpress t√©ma wp

Dizajn: Téma citlivého portfólia (zadarmo)

Skica je responz√≠vna t√©ma portf√≥lia, ide√°lna na predstavenie v√°Ň°ho kreat√≠vneho talentu. T√©ma obsahuje ńćist√Ĺ a ńĺahk√Ĺ dizajn, ktor√Ĺ kladie d√īraz na vaŇ°e projekty. Je tieŇĺ ńĺahk√© prisp√īsobiŇ• a podporuje vlastn√ļ ponuku soci√°lnych odkazov.

N√°ńćrt bezplatnej n√°ńćrtu t√©my wordpress wp responz√≠vnej kreat√≠vnej agent√ļry pre portf√≥lio agent√ļr

Illustratr Рtéma minimalistického portfólia (zadarmo)

T√©ma Illustratr obsahuje elegantn√ļ typografiu a prezentuje vaŇ°e tvoriv√© diela v jednej elegantnej mrieŇĺke. PouŇĺ√≠va funkciu peŇąaŇĺenky WordPress a tieŇĺ obsahuje podporu pre vlastn√ļ ponuku soci√°lnych odkazov.

Zadarmo illustratr wordpress t√©ma wp responz√≠vne kreat√≠vne dizajn√©rske portf√≥lio agent√ļry

Zasnen√Ĺ – T√©ma portf√≥lia WordPress (Envato Elements)

Zasnen√° t√©ma je vaŇ°a, keńŹ sa zaregistrujete v sluŇĺbe Envato Elements. T√©ma je √ļplne citliv√° a m√° modern√Ĺ a vysoko prisp√īsobiteńĺn√Ĺ dizajn. N√°jdete tu tieŇĺ v√Ĺkonn√Ĺ panel moŇĺnost√≠ t√©m a podporu pre p√≠sma Google a Typekit.

Zasnen√Ĺ dokument WordPress Creative Creative Designer Agency Portfolio Camera

MalcomY Рosobné portfólio nezávislého dizajnéra (zadarmo)

T√©ma MalcolmY sa ńĺahko prisp√īsobuje, pretoŇĺe pouŇĺ√≠va vytv√°rańć str√°nok drag and drop a m√° rozsiahly panel moŇĺnost√≠ t√©my, takŇĺe si m√īŇĺete t√ļto t√©mu prisp√īsobiŇ• bez znalosti k√≥dovania. T√©ma m√° viacero moŇĺnost√≠ dizajnu portf√≥lia a je plne responz√≠vna.

MalcomY Freelance Designer bezplatne wordpress responz√≠vne kreat√≠vne dizajn√©rske agent√ļry portf√≥lio fotoapar√°t wp

True North Рtéma portfólia pre WordPress (zadarmo)

T√©ma True North predstavuje jedineńćn√Ĺ dizajn, ktor√Ĺ zaruńćuje propag√°ciu vaŇ°ej pr√°ce na novej √ļrovni. Je dod√°van√Ĺ s niekońĺk√Ĺmi moŇĺnosŇ•ami konfigur√°cie v√°Ň°ho dizajnu a veńĺk√Ĺm pońćtom moŇĺnost√≠ prisp√īsobenia.

True North free wordpress theme wp responz√≠vna kreat√≠vna dizajn√©rska agent√ļra s portf√≥liom fotoapar√°tu

Espied РTéma kreatívneho portfólia (zadarmo)

T√©ma Espied m√° minimalistick√Ĺ dizajn, ktor√Ĺ kladie d√īraz na vaŇ°e kreat√≠vne projekty. S podporou Gutenberg a klasick√©ho dizajnu, prisp√īsoben√©ho menu soci√°lnych odkazov a responz√≠vneho dizajnu sa t√°to t√©ma ńĺahko pouŇĺ√≠va a uńĺahńćuje zdieńĺanie vaŇ°ej kreativity so svetom.

Spy free wordpress theme wp responz√≠vna kreat√≠vna agent√ļra pre portf√≥lio agent√ļr

Spr√°vne Lite (zadarmo)

Spr√°vna t√©ma Lite m√° ńćist√Ĺ a elegantn√Ĺ dizajn. Je plne citliv√Ĺ a vysoko prisp√īsobiteńĺn√Ĺ s podporou p√≠siem Google. Okrem toho bola t√©ma optimalizovan√° pre SEO.

Spr√°vne Lite free wordpress t√©mu wp responz√≠vne kreat√≠vne dizajn√©rske portf√≥lio agent√ļry

Gridby РParallax Grid WordPress Téma (zadarmo)

Vysk√ļŇ°ajte t√©mu Gridby, ak m√°te radi dizajn paralaxy. Okrem kr√°snej anim√°cie paralaxy, t√°to t√©ma pouŇĺ√≠va rozloŇĺenie mrieŇĺky a je ńĺahko prisp√īsobiteńĺn√° vńŹaka rozsiahlemu panelu moŇĺnost√≠ t√©my.

Gridby Parallax MrieŇĺka zdarma wordpress t√©mu responz√≠vne wp kreat√≠vne dizajn√©rske agent√ļry agent√ļry portf√≥lio

ńĆist√° – minimalistick√° t√©ma WordPress (zadarmo)

T√©ma Pure m√° vyhraden√ļ moŇĺnosŇ• portf√≥lia a dobre navrhnut√ļ sekciu blogu, takŇĺe m√īŇĺete ńĺahko zdieńĺaŇ• veńĺa podrobnost√≠ o svojom kreat√≠vnom procese. Prisp√īsobenie t√©my sa d√° ńĺahko pomocou n√°stroja na tvorbu str√°nky drag and drop.

ńĆist√° a bezplatn√° kamera responz√≠vnej kreat√≠vnej dizajn√©rskej agent√ļry s t√©mou WordPress

Krea – mot√≠v PeŇąaŇĺenky (zadarmo)

T√©ma Krea pouŇĺ√≠va v√Ĺrazn√© p√≠smo kombinovan√© s dobre usporiadan√Ĺm rozloŇĺen√≠m mrieŇĺky, aby vaŇ°a kreativita vynikla. Je dod√°van√Ĺ s podrobnou dokument√°ciou a je pripraven√Ĺ na preloŇĺenie.

Krea zadarmo wordpress t√©mu responz√≠vne wp kreat√≠vne dizajn√©rske agent√ļry portf√≥lio fotoapar√°tu

Miyazaki – Elegantn√Ĺ mot√≠v PeŇąaŇĺenky (zadarmo)

Ak hńĺad√°te Ň°t√Ĺlov√ļ a Ň°t√Ĺlov√ļ t√©mu portf√≥lia, zv√°Ňĺte t√©mu Miyazaki. PouŇĺ√≠va vysoko kontrastn√Ĺ dizajn, v√Ĺrazn√© p√≠smo a murovan√Ĺ dizajn, aby zabezpeńćil, Ňĺe vaŇ°e tvoriv√© diela priŇ•ahuj√ļ pozornosŇ•, ktor√ļ si zasl√ļŇĺia.

Miyazaki Elegantn√° bezplatn√° t√©ma wordpress wp responz√≠vna kreat√≠vna dizajn√©rska agent√ļra s portf√≥liom fotoapar√°tov

Hamilton – T√©ma ńćist√©ho portf√≥lia pre kreat√≠vy (zadarmo)

Ak hńĺad√°te jednoduch√Ĺ a ńćist√Ĺ mot√≠v, mot√≠v Hamilton je vynikaj√ļcou vońĺbou. M√° vstavan√Ĺ tmav√Ĺ a sveteln√Ĺ reŇĺim, nekoneńćn√© pos√ļvanie a podporu pre Gutenberg a Classic Editor.

Hamilton free wordpress theme wp responz√≠vna kreat√≠vna dizajn√©rska agent√ļra s portf√≥liom fotoapar√°tov

Hitchcock РTéma kreatívneho portfólia (zadarmo)

T√©ma Hitchcock m√° jedineńćn√Ĺ dizajn s v√Ĺrazn√Ĺm obr√°zkom na celej obrazovke. T√©ma je plne responz√≠vna a pripraven√° na sietnicu a zahŇēŇąa nekoneńćn√© pos√ļvanie a podporu nov√©ho editora pr√≠spevkov, Gutenberga.

Zadarmo hitchcock wordpress theme wp responz√≠vne kreat√≠vne dizajn√©rske portf√≥lio agent√ļry

Ostentus РTéma portfólia WordPress (zadarmo)

T√©ma Ostentus m√° jedineńćn√ļ domovsk√ļ str√°nku, ktor√° pouŇĺ√≠va odpor√ļńćan√© rozloŇĺenie obr√°zkovej mrieŇĺky, ktor√© odkazuje na jednotliv√© blogov√© pr√≠spevky, kde m√īŇĺete zdieńĺaŇ• ńŹalŇ°ie podrobnosti o projekte a tvorivom procese.

Ostentus free wordpress theme wp responz√≠vne kreat√≠vne dizajn√©rske portf√≥lio agent√ļry

Ak m√°te k dispoz√≠cii n√°stroje, ako je WordPress, nie je Ň•aŇĺk√© uviesŇ• svoje portf√≥lio do prev√°dzky. St√°le vŇ°ak budete potrebovaŇ• t√©mu portf√≥lia, preto pouŇĺite naŇ°e zhrnutie ako v√Ĺchodiskov√Ĺ bod na n√°jdenie najlepŇ°ej t√©my WordPress pre vaŇ°e str√°nky.