Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

SpolońćnosŇ• Sony uvedie na trh nov√© inteligentn√© telev√≠zory s√©rie Bravia W6 v Indii

SpolońćnosŇ• Sony uvedie na trh nov√© inteligentn√© telev√≠zory s√©rie Bravia W6 v Indii 1
SpolońćnosŇ• Sony uvedie na trh nov√© inteligentn√© telev√≠zory s√©rie Bravia W6 v Indii 1

SpolońćnosŇ• Sony India ohl√°sen√° dŇąa Twitter Ňĺe ńćoskoro uvedie na trh svoju s√©riu inteligentn√Ĺch telev√≠zorov Bravia W6 v Indii. Po tweetu nasledovalo kr√°tke video predstavuj√ļce nov√ļ inteligentn√ļ telev√≠ziu.

Video ukazuje, Ňĺe pripravovan√° inteligentn√° telev√≠zia v Indii zo s√©rie Sony Bravia W6 bude pon√ļkan√° v ńćiernej farbe. R√°m telev√≠zora sa vŇ°ak na rozdiel od v√§ńćŇ°iny inteligentn√Ĺch telev√≠zorov v s√ļńćasnosti javil ako hrub√Ĺ.

Je potrebn√© poznamenaŇ•, Ňĺe s√©ria W6 bola predstaven√° v roku 2014 a v porovnan√≠ s dizajnom t√Ĺchto telev√≠zorov m√īŇĺeme s istotou povedaŇ•, Ňĺe dizajn sa zmenil veńĺmi m√°lo. Pokiańĺ ide o Ň°pecifik√°cie, mus√≠me pońćkaŇ•, k√Ĺm spolońćnosŇ• Sony vyd√° ofici√°lne vyhl√°senia t√Ĺkaj√ļce sa Ň°pecifik√°ci√≠ tohto pripravovan√©ho inteligentn√©ho telev√≠zora Bravia W6 v Indii.

Telev√≠zory v r√°mci s√©rie W6, ktor√© boli uveden√© na trh v roku 2014, boli LED telev√≠zory vybaven√© technol√≥giou X-Reality Pro. T√°to funkcia umoŇĺŇąuje jasnejŇ°ie obr√°zky ako v√§ńćŇ°ina telev√≠zorov. Telev√≠zor je navyŇ°e vybaven√Ĺ rozl√≠Ň°en√≠m Full HD 1080P, ktor√© spolu s X-Reality Pro prin√°Ň°a na obr√°zkoch mal√© detaily.

Pokiańĺ ide o kvalitu zvuku, je vybaven√Ĺ reproduktormi Bass Reflex a technol√≥giou clearAudio +.

Telev√≠zory v r√°mci s√©rie W6 sa zap√≠naj√ļ skutońćne r√Ĺchlo a ńĺahko sa naviguj√ļ. Funkcia One-Flick Entertainment, ktor√° pouŇĺ√≠vateńĺom umoŇĺŇąuje r√Ĺchlo prehńĺad√°vaŇ• jej obsah, aby im pomohla n√°jsŇ• t√ļ, ktor√ļ hńĺadaj√ļ naozaj r√Ĺchlo.

LED telev√≠zor sa dod√°va aj s internetovou sluŇĺbou Sony Entertainment Network, ktor√° pouŇĺ√≠vateńĺom umoŇĺŇąuje pr√≠stup k mnoh√©mu obsahu online, ako je napr√≠klad hudba bez obmedzenia, video bez obmedzenia, spomienky na prehr√°vanie a ńŹalŇ°ie sluŇĺby, ako s√ļ YouTube, Facebook, Netflix, Amazon Pripravte sa a eŇ°te oveńĺa viac.

ReŇĺim Live Football Live (ŇĹiv√Ĺ futbalov√Ĺ reŇĺim) umoŇĺŇąuje, aby zvuk p√īsobil realisticky.

Aj keńŹ to boli niektor√© z hlavn√Ĺch ńćŇēt s√©rie W6 v roku 2014, rozhodnutie spolońćnosti Sony znovu vyrobiŇ• tento telev√≠zny povrch v roku 2020 m√īŇĺe maŇ• za n√°sledok pridanie ńŹalŇ°√≠ch funkci√≠ pri zachovan√≠ predch√°dzaj√ļcich hlavn√Ĺch funkci√≠.

Pońćkajte na ńŹalŇ°iu uk√°Ňĺku od spolońćnosti Sony India o uveden√≠ nov√Ĺch telev√≠zorov Bravia W6.