Sarcos pon√ļka plne mobiln√©, Ň°ialene siln√© priemyseln√© exoskelet√≥ny


zv√§ńćŇ°iŇ• / Guardian XO od Sarcos Robotics je najbliŇĺŇ°ou vecou, ‚Äč‚Äčktor√ļ sme videli v re√°lnom Ňĺivote, k moci poruńć√≠ka Ripleyho, ktor√Ĺ bol tak dobr√Ĺm sp√īsobom pouŇĺit√Ĺ v Cudzincoch z roku 1986.

Najzauj√≠mavejŇ°ou vecou, ‚Äč‚Äčktor√ļ sme tento rok videli na v√Ĺstave Consumer Electronics Show, bola zadn√° strana v√Ĺstavy Delta Airlines, kde niektor√≠ ńĺudia zo spolońćnosti Sarcos Robotics pres√ļvali tempo Guardian XO – poh√°Ňąan√Ĺ priemyseln√Ĺ exoskelet – a dobrodruŇĺn√≠ (a trpezliv√≠). mohol pońćkaŇ• asi pol hodiny, k√Ĺm bude v prev√°dzke jedna neodstr√°nen√° ruka str√°Ňĺcu pripevnen√° na kufri s hmotnosŇ•ou 50 libier.

  • T√ļto fotografiu oper√°tora demonŇ°truj√ļceho pohyb a pr√°cu v Guardian XO na v√Ĺstave Delta v CES.

    Jim Salter

  • Toto je Guardian XO na svojej z√°kladni, na v√Ĺstave Delta na CES 2020.

    Jim Salter

  • T√°to fotografia oper√°tora ch√īdze v Guardian XO nevynech√°va Ňĺiadny povraz; exoskelet je schopn√Ĺ vońĺn√©ho a ńĺahk√©ho pohybu.

BohuŇĺiańĺ, ani Sarcos, ani Delta sa chystali nechaŇ• Ňĺiadnych novin√°rov vo vn√ļtri skutońćn√©ho Guardian XO. Mali vŇ°ak dobr√Ĺ d√īvod – ńćo bolo √ļplne jasn√© po tom, ńćo sme sa dostali na sk√ļŇ°obn√ļ jazdu s neodstr√°nenou, staticky namontovanou pravou rukou Guardian XO. Obleky nie s√ļ len navrhnut√© tak, aby boli neuveriteńĺne siln√© – s√ļ tieŇĺ navrhnut√© pre dlhodob√ļ, ergonomicky korektn√ļ prev√°dzku, ktor√° neznińć√≠ chrb√°t a kolen√° tak, ako m√° kari√©ra vo vojenskom alebo Ň•aŇĺkom priemysle tendenciu. To je skvel√©, ak ste vyŇ°kolen√Ĺ profesion√°l, ktor√Ĺ sa snaŇĺ√≠ nezraniŇ• sa – nie je to skvel√©, ak ste n√°hodn√Ĺm nadŇ°encom, ktor√©ho n√°hle dostane 20:1 svalov√© zosilnenie v husto zhustenom dave tis√≠cov.

Tento v√Ĺraz – 20:1 svalov√© zosilnenie – je trochu zav√°dzaj√ļce. Guardian XO nie je v skutońćnosti 20-kr√°t tak√Ĺ siln√Ĺ ako stavebn√Ĺ robotn√≠k. Propagańćn√© materi√°ly, ktor√© sme videli, hodnotia exosuit pre hmotnosti, ktor√© nie s√ļ vyl√ļńćen√© z ot√°zok pre veńĺmi siln√©ho ńćloveka – celkom 200 libier, 100 libier na rameno, 50 libier na rameno pri √ļplnom rozŇ°√≠ren√≠ – ale vo vn√ļtri Guardian XO manipulujete tieto v√°hy pri pr√°ci nie s√ļ o nińć Ň•aŇĺŇ°ie, ako by ste mohli vo svetelnom kancel√°rskom prostred√≠.

V√°Ň° neohrozen√Ĺ spravodajca technol√≥gie Ars Jim Salter, ktor√Ĺ na v√Ĺstave Delta obsluhuje nepoŇ°koden√ļ prav√ļ ruku Guardian XO.

Siln√Ĺ ńćlovek m√īŇĺe bez v√§ńćŇ°√≠ch probl√©mov zdvihn√ļŇ• 50-kilogramov√ļ v√°hu pripojen√ļ k robotick√©mu ramenu vo vyŇ°Ň°ie uvedenom videu – ale jednoramenn√© predn√© zdv√≠hanie (zańćiatok pohybu, ktor√Ĺ sa skutońćne vykon√°va vo videu), je vyl√ļńćen√©. Skutońćn√° uŇĺitońćnosŇ• zariadenia sa nemeria iba t√Ĺm, końĺko sa m√īŇĺe zdvihn√ļŇ•, ale ako je moŇĺn√© drŇĺaŇ• tieto Ň•aŇĺk√© z√°vaŇĺia veńĺmi presne, na dlh√ļ dobu, v ńćom by boli inak nepr√≠jemn√© polohy.

R√ļrkov√© segmenty sa ńćasto sp√°jaj√ļ so skrutkami cez kruhov√© pr√≠ruby, ako je to tu vidieŇ•. Ak ste eŇ°te nikdy nedokonńćili pr√°cu s pipefitovan√≠m, je zloŇĺitejŇ°ie usporiadaŇ• veci, ako by ste si mohli myslieŇ•. "Src =" https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2020/01/gray-steel- flanged-pipes-300x200.jpg "width =" 300 "height =" 200 "srcset =" https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2020/01/gray-steel-flanged-pipes-640x427 .jpg 2xzv√§ńćŇ°iŇ• / R√ļrkov√© segmenty sa ńćasto sp√°jaj√ļ so skrutkami cez kruhov√© pr√≠ruby, ako je to tu vidieŇ•. Ak ste eŇ°te nikdy nedokonńćili pr√°cu s pipefitovan√≠m, je zloŇĺenie vec√≠ na zostavenie obtiaŇĺnejŇ°ie, neŇĺ si mysl√≠te.

S tak√Ĺmto exoskeletom by jeden pracovn√≠k mohol zdvihn√ļŇ• oceńĺ s dńļŇĺkou 100 alebo 200 libier aŇĺ do v√ĹŇ°ky hlavy, zatiańĺ ńćo in√Ĺ rob√≠ zvarenie na spodnej strane. Alebo pracovn√≠k s exoskeletom m√īŇĺe zdvihn√ļŇ• p√°r 70-ńćlenn√Ĺch r√ļrkov√Ĺch segmentov a opatrne prevliecŇ• skrutky z jednej pr√≠ruby do otvorov pre skrutky v ńŹalŇ°om. ńĆo je d√īleŇĺitejŇ°ie, kvalifikovan√≠ pracovn√≠ci by mali byŇ• schopn√≠ vykon√°vaŇ• tento druh Ň•aŇĺkej pr√°ce pońćas celej 40-rońćnej kari√©ry – namiesto toho, aby odiŇ°li do d√īchodku s vyhoden√Ĺmi chrbtami a kolenami po 20 rokoch alebo menej.

Podńĺa opakovan√≠ Sarcos Robotics, s ktor√Ĺmi sme na v√Ĺstave hovorili, je Guardian XO schopn√Ĺ beŇĺaŇ• osem hod√≠n Ň•aŇĺkej priemyselnej pr√°ce za poplatok a jeho bat√©rie je moŇĺn√© vymeniŇ• za chodu. XO je √ļplne nap√°jan√Ĺ z bat√©rie, bez obmedzenia, ktor√© obmedzuje dosah alebo pohyb obsluhy, ktor√° m√īŇĺe pri obsluhe zariadenia chodiŇ• dopredu, dozadu alebo dokonca nabok. Je to tieŇĺ tich√© – v ostrom kontraste s mulcom robotick√©ho bal√≠ka Boston Dynamics LS3, o ktorom sa d√° povedaŇ•, Ňĺe je vzdialen√Ĺ m√≠ńĺu ńŹaleko.

T√°to verzia ‚Äěbal√≠ka mule‚Äú Boston Dynamics LS3 z roku 2012 zakaŇĺd√Ĺm zlyh√° v tajn√Ĺch misi√°ch.

Z√°stupcovia spolońćnosti Sarcos Robotics n√°m povedali, Ňĺe – prinajmenŇ°om zatiańĺ – XO nie je v skutońćnosti pred√°van√© priamo. Namiesto toho sa dlhodobo prenaj√≠ma z√°kazn√≠kom ako Delta. Podmienky pren√°jmu zahŇēŇąaj√ļ zamestnancov spolońćnosti Sarcos Robotics, ktor√≠ vykon√°vaj√ļ Ň°kolenie zamestnancov, ako aj priebeŇĺn√ļ √ļdrŇĺbu a kontrolu samotn√Ĺch exoskelet√≥nov.

Related Articles

Back to top button