RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI

HDMI je uŇĺ mnoho rokov Ň°tandardn√Ĺm pripojovac√≠m zariaden√≠m, ktor√© podporuje vysoko kvalitn√Ĺ obrazov√Ĺ v√Ĺstup aŇĺ 10 K a pońć√≠tanie. PretoŇĺe pren√°Ň°a obe vide√° a zvuk, uŇĺ nemus√≠te ovl√°daŇ• niekońĺko samostatn√Ĺch k√°blov alebo zapojiŇ• dva alebo viac k√°blov do svojich vlastn√Ĺch portov. VŇ°etko, ńćo potrebujete, je jedno!

PretoŇĺe HDMI je tak neoddeliteńĺnou s√ļńćasŇ•ou rovnice, st√°va sa probl√©mom, keńŹ naraz√≠te na probl√©my s pripojen√≠m. Ak sa to stane, ako rieŇ°ite probl√©my s pripojen√≠m HDMI? Pozrime sa.

Sk√īr ako zańćnete

Predt√Ĺm, ako sa ponor√≠te do frustruj√ļcej √ļlohy rieŇ°enia probl√©mov, mali by ste vykonaŇ• kontrolu kvality pomocou k√°bla HDMI. Nie je nińć horŇ°ie, neŇĺ keńŹ prech√°dzate procesom elimin√°cie, len aby ste si uvedomili, Ňĺe v√°Ň° k√°bel HDMI nie je Ň°nupav√Ĺ.

Vezmite k√°bel HDMI a pripojte ho k zariadeniu, o ktorom viete, s ktor√Ĺm ste predt√Ĺm pracovali, napr√≠klad k hernej konzole, pońć√≠tańću, telev√≠zorom atńŹ. Ak tam k√°bel HDMI funguje, znamen√° to, Ňĺe probl√©m m√īŇĺe spońć√≠vaŇ• sk√īr na zariaden√≠ ako na k√°bli. To vŇ°ak nie je vŇĺdy tak, pretoŇĺe kaŇĺd√© zariadenie m√° svoje vlastn√© nastavenia a probl√©my.

RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI 1

K√Ĺm ste na to, dajte k√°bel znova. Je vonkajŇ°√≠ povrch nejak√Ĺm sp√īsobom poŇ°koden√Ĺ? S√ļ k√°ble odkryt√©? Skontrolujte samotn√© konektory, ńći nie s√ļ ohnut√© alebo zlomen√©, vr√°tane zariadenia, ku ktor√©mu sa pok√ļŇ°ate pripojiŇ•. Ak zist√≠te zn√°mky poŇ°kodenia, prepnite na in√Ĺ k√°bel HDMI a zapojte ho. Ak to vyrieŇ°i v√°Ň° probl√©m, nemus√≠te pri rieŇ°en√≠ probl√©mov postupovaŇ• ńŹalej.

V pr√≠pade, Ňĺe samotn√© zariadenie m√° poŇ°koden√Ĺ port HDMI, prepnite ho na in√Ĺ port, ak je k dispoz√≠cii. V ide√°lnom pr√≠pade by ste mali nechaŇ• port opraviŇ• ASAP.

RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI

Je Ň•aŇĺk√© urńćiŇ• presn√Ĺ d√īvod, preńćo m√°te probl√©my s pripojen√≠m HDMI. Jedna vec je vŇ°ak ist√°: pońćet rieŇ°en√≠ nie je dostatońćn√Ĺ. Pomocou procesu elimin√°cie zistite, kde je probl√©m spojen√Ĺ.

1, Ak√© bezpeńćn√© je k√°blov√© pripojenie HDMI?

Prv√Ĺm zrejm√Ĺm rieŇ°en√≠m je skontrolovaŇ•, ako dobre je pripojen√Ĺ k√°bel HDMI. KeńŹ sa dotknete konektora, je uvońĺnen√Ĺ? Ak √°no, jemne, ale pevne zatlańćte koniec do portu HDMI. ńéalej vysk√ļŇ°ajte in√Ĺ k√°bel HDMI a vyl√ļńćte tak jeho samotn√Ĺ port. Ak je kaŇĺd√Ĺ zapojen√Ĺ k√°bel uvońĺnen√Ĺ, m√°te probl√©m s portom.

Okrem toho zv√°Ňĺte n√°kup k√°bla HDMI so zaisŇ•ovac√≠m mechanizmom. Zabr√°nia tomu, aby sa k√°bel uch√Ĺlil a sp√īsobil zhasnutie obr√°zka.

2, Switch vstup na vaŇ°om zariaden√≠

RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI 2

Ste na spr√°vnom vstupnom kan√°li? Ak zariadenie, ktor√© pouŇĺ√≠vate, je telev√≠zor, skontrolujte zadn√ļ stranu, kde sa nach√°dzaj√ļ porty HDMI. Telev√≠zory sa vo vŇ°eobecnosti dod√°vaj√ļ s najmenej dvoma portami HDMI, z ktor√Ĺch jeden je oznańćen√Ĺ ako HDMI, za ktor√Ĺm nasleduje ńć√≠slo, napr√≠klad HDMI 1, To tieŇĺ zodpoved√° jeho vstupn√©mu alebo zdrojov√©mu kan√°lu.

Na diańĺkovom ovl√°dańći vyhńĺadajte tlańćidlo Input alebo Source a stlańćte ho. Vyberte spr√°vny kan√°l HDMI.

3, Firmv√©r alebo ovl√°dańć je zastaran√Ĺ

V z√°vislosti od v√°Ň°ho zariadenia m√īŇĺe byŇ• ovl√°dańć alebo firmv√©r zastaran√Ĺ. Napr√≠klad je zn√°me, Ňĺe telev√≠zory vybaven√© HDR, zn√°me tieŇĺ ako High Dynamic Range, sp√īsobuj√ļ probl√©my s pripojen√≠m HDMI, keńŹ je firmv√©r zastaran√Ĺ.

Na druhej strane pońć√≠tańće potrebuj√ļ obńćas aktualiz√°ciu ovl√°dańćov. Ak je vybaven√Ĺ portom HDMI, je pravdepodobn√©, Ňĺe d√ījde k najnovŇ°√≠m aktualiz√°ci√°m. Zastaran√° jednotka m√īŇĺe sp√īsobiŇ• probl√©my s pripojen√≠m.

4, Vyńćistite porty HDMI

RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI 3

M√°te zapr√°Ň°en√© porty HDMI? Mohlo by to byŇ• zdrojom vaŇ°ej frustr√°cie. Ak sa vn√ļtri portov vytvor√≠ nahromaden√Ĺ prach a neńćistoty, m√īŇĺu blokovaŇ• spojenie, ktor√© sa v√°Ň° k√°bel pok√ļŇ°a vytvoriŇ• so samotn√Ĺm portom. Odstr√°Ňąte neńćistoty a prach a probl√©m vyrieŇ°ite.

Ako to rob√≠Ň°? Pre zańćiatońćn√≠kov NEPOUŇĹ√ćVAJTE vodu, DrŇĺ to ńŹalej! Namiesto toho pouŇĺite stlańćen√Ĺ vzduch. DrŇĺte plechovku zvisle a okolo 6 na 8 palcov od kontaktn√©ho bodu. N√°dobu nenakl√°Ňąajte, inak hroz√≠ nebezpeńćenstvo, Ňĺe stlańć√≠te stlańćen√© tekutiny do portu.

5, Ktoré zariadenie ste zapli ako prvé?

RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI 4

Napodiv, poradie, v akom ste zapli svoje zariadenia, m√īŇĺe obńćas ovplyvniŇ• spojenie. Povedzme napr√≠klad, Ňĺe zapnete hern√ļ konzolu, potom telev√≠zor. To by mohlo sp√īsobiŇ• Ň°kytavku. Namiesto toho najsk√īr otońćte zobrazovacie zariadenie a potom zariadenie, ktor√© pouŇĺ√≠va k√°bel HDMI. Napr√≠klad zapnite telev√≠zor pred zapnut√≠m hernej konzoly.

6, Vykonajte zmeny v nastaven√≠ v√Ĺstupu videa

Nastavenia v√°Ň°ho zariadenia m√īŇĺu sp√īsobovaŇ• konflikt. V predvolenom nastaven√≠ je nastaven√° na nejak√ļ formu Auto, kde vyberie rozl√≠Ň°enie, ktor√© chce zariadenie vydaŇ•. Napr√≠klad, ak je v√°Ň° pońć√≠tańćov√Ĺ monitor na max. 1080p, zvyńćajne nastav√≠ rozl√≠Ň°enie na 1080p. Z jedn√©ho alebo druh√©ho d√īvodu sa to vŇ°ak nedeje.

RieŇ°enie probl√©mov s pripojen√≠m HDMI 5

Pri pouŇĺit√≠ zariadenia namiesto v√Ĺberu Auto vyberte rozl√≠Ň°enie, pre ktor√© chcete nastaviŇ• v√Ĺstup videa. Telev√≠zory, pońć√≠tańće, hern√© konzoly a monitory maj√ļ vŇ°etky nastavenia video v√Ĺstupu.

7, Funkcia HDMI Handshake bola zamietnut√°

Verte tomu alebo nie, v√°Ň° k√°bel HDMI dok√°Ňĺe pren√°Ň°aŇ• iba zvuk a video pomocou jedin√©ho k√°bla. Je tieŇĺ vybaven√Ĺ opatreniami proti pir√°tstvu, ktor√© sa inak naz√Ĺvaj√ļ HDMI Handshake.

UmoŇĺŇąuje napr√≠klad zobraŇ• telev√≠zor. M√īŇĺete sledovaŇ• Netflix, Hulu a hry v poriadku, dobre? Je to tak preto, Ňĺe v√°Ň° telev√≠zor a ńŹalŇ°ie z√ļńćastnen√© zariadenia s√ļ kompatibiln√© s HDCP alebo zn√°me ako ochrana digit√°lneho obsahu s veńĺkou Ň°√≠rkou p√°sma. Ak hr√°te hry a vid√≠te obr√°zky v pohode, konzola aj telev√≠zor s√ļ kompatibiln√© s HDCP.

ńĆo sa teda stane, ak nebude? No, nińć nevid√≠te a vyjde to ako probl√©m s pripojen√≠m. D√īvodom je, Ňĺe HDMI Handshake sa nikdy nestalo kv√īli tomu, Ňĺe jedno zo zapojen√Ĺch zariaden√≠ nebolo kompatibiln√© s HDCP. Z veńĺkej ńćasti ide o zriedkav√ļ udalosŇ•. Tento probl√©m sa vyskytol iba v pr√≠pade starŇ°√≠ch zariaden√≠, ako je napr√≠klad 10-rońćn√° telev√≠zia. ńĆ√≠m je zariadenie starŇ°ie, t√Ĺm je menej pravdepodobn√©, Ňĺe bude kompatibiln√Ĺ s HDCP.

8, Bezdr√ītov√© HDMI vysielańće

Bezdr√ītov√© vysielańće HDMI utrpia stratu spojenia alebo zl√© pripojenie. Rovnako ako vŇ°etky streamingov√© zariadenia potrebujete r√ĹchlosŇ• pripojenia, aby sa tak stalo. Ak vaŇ°e Wi-Fi mus√≠ prejsŇ• niekońĺk√Ĺmi stenami, aby sa dostalo k vysielańću HDMI a potom k zariadeniu, sp√īsob√≠ to probl√©my s pripojen√≠m.

Ak to chcete vyrieŇ°iŇ•, presuŇąte Wi-Fi bliŇĺŇ°ie alebo samotn√© zariadenie bliŇĺŇ°ie.

9, Zn√≠Ňĺte pońćet zariaden√≠ v rovnici

Końĺko zariaden√≠ ste spolu spojili? Ak m√°te sieŇ• zariaden√≠, ktor√© ved√ļ k jedin√©mu k√°blu HDMI, poz√Ĺvate veńĺa miesta na chyby. Mus√≠te zn√≠ŇĺiŇ• zaŇ•aŇĺenie k√°bla.

Napr√≠klad, ak m√°te video k√°bel pripojen√Ĺ k adapt√©ru HDMI, ktor√Ĺ je potom pripojen√Ĺ k rozdeńĺovańću HDMI a rozdeńĺovańć HDMI sp√°ja viacero zariaden√≠ spolu do jedn√©ho. Vid√≠te probl√©m? Namiesto toho chońŹte na priame spojenie,

Spodn√° ńćiara

Ak ste vysk√ļŇ°ali vŇ°etko od A po Z, potom je ńćas, aby profesion√°l skontroloval zariadenia, ńći nie s√ļ poŇ°koden√© nevyŇ°kolen√Ĺm okom. Je to neŇ°Ň•astn√©, ale zmierte sa s t√Ĺm, Ňĺe sa tak nestane veńĺmi ńćasto a je to iba √ļder smolu.

V bud√ļcnosti zv√°Ňĺte n√°kup kvalitn√Ĺch k√°blov HDMI. Lacn√© s√ļ n√°chylnejŇ°ie k probl√©mom ako kvalitn√°, obńĺ√ļben√° a dobre zdokumentovan√° znańćka.