Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

RED by SFR kontroluje svoju ponuku RED boxov a kresl√≠ nov√Ĺ dekod√©r Android TV


Internetov√° ponuka ‚Äě√† la carte‚Äú RED by SFR sa vyv√≠ja: nov√Ĺ dekod√©r Android TV a sl√°vny SFR Box 8 wifi arm√°da 6 s√ļ pon√ļkan√© verejnosti.

Pozrite si ponuku internetového boxu RED by SFR

Na RED od SFR je zmena. Hovor√≠ franc√ļzsky oper√°tor n√≠zkon√°kladov√© SpolońćnosŇ• d’Altice sa rozhodla prerobiŇ•, nepovediac naŇ°tvane, svoju ponuku RED box nez√°v√§zne, s oveńĺa komplexnejŇ°ou ponukou a posilnen√Ĺm pocitom v ońćiach spotrebiteńĺa, Ňĺe m√° skutońćn√Ĺ v√Ĺber. Ak to zhrnieme veńĺmi jednoducho: m√īŇĺete si napr√≠klad zostaviŇ• ponuku zahŇēŇąaj√ļcu ako server zn√°my SFR Box 8ktor√Ĺ je teraz zn√°my t√Ĺm, Ňĺe ako jeden z m√°la na trhu pon√ļka Wi-Fi 6. Pre prehr√°vańć si m√īŇĺete vybraŇ• nov√Ĺ dekod√©r Connect TV, pros√≠m Android. Pred podrobnejŇ°√≠m popisom tohto vŇ°etk√©ho je potrebn√© poznamenaŇ•, Ňĺe toto zariadenie je ‚Äěvoliteńĺn√©‚Äú, to znamen√°, Ňĺe pri pońćiatońćnej ponuke generuje dodatońćn√© n√°klady vo v√ĹŇ°ke 25 eur / mesiac v THD vl√°kne a 19 eur / mesiac v ADSL.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
SFR sp√ļŇ°Ň•a ‚ÄěSmart WIFI‚Äú, jeho opakovańć kompatibiln√Ĺ s SFR Boxom 8 v sieti Wi-Fi 6

RED by SFR obohacuje svoju ponuku pevného internetu o Wi-Fi 6…

Ak chcete √≠sŇ• nad r√°mec z√°kladnej ponuky RED boxu bez viazanosti, m√īŇĺete vymeniŇ• Box Plus za Wi-Fi 5 pre SFR Box 8. Pre 7 viac eur mesańćne (preto ide od 25 do 32 eur/mesiac vo Fiber THD a od 19 do 26 eur/mesiac v ADSL), umoŇĺŇąuje poŇĺadovaŇ• r√ĹchlosŇ• aŇĺ 2 Gbit/s pri sŇ•ahovan√≠, t.j. dvojn√°sobok ‚ÄěR√Ĺchlosti plus Wi-Fi 5 ¬Ľ a oveńĺa viac ako Ň°tandardn√° bitov√° r√ĹchlosŇ• obmedzen√° na 300 Mbit/s.

Akon√°hle budete maŇ• internet, ponuka RED boxu v√°m umoŇĺn√≠ bez TV dekod√©ra vyuŇĺ√≠vaŇ• z√°kladŇąu 35 kan√°lov a 8 hodiny nahr√°vania, napr√≠klad zo str√°nky tv.sfr.fr alebo z aplik√°cie RED TV. St√°le bez dekod√©ra, moŇĺnosŇ• 4 eur mesańćne v√°m tentoraz umoŇĺn√≠ pr√≠stup k 100 telev√≠znym kan√°lom.

RED by SFR pon√ļka aj nov√ļ aplik√°ciu RED TV, ktor√° umoŇĺŇąuje pr√≠stup k 35 TV kan√°lom, VoD a prehr√°vanie z v√°Ň°ho smartf√≥nu a tabletu. A ak chcete vo svojom telev√≠znom z√°Ňĺitku z√°jsŇ• ńŹalej, teraz je to moŇĺn√©. Ale, samozrejme, st√°le budeme musieŇ• strńćiŇ• ruky do vreciek.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
SFR FTTH sa po akviz√≠cii Covage transformuje a st√°va sa ‚ÄěXp Fibre‚Äú

…a nov√Ĺ dekod√©r Android TV

Ponuka pevn√©ho internetu RED by SFR v√°m za 19 eur pri k√ļpe poskytne v√Ĺhodu nov√©ho dekod√©ra s n√°zvom ‚ÄěConnect TV‚Äú, ktor√Ĺ obsahuje Android TV. 9.0. Prehr√°vańć podporuje aj niekońĺko technol√≥gi√≠, ako napr√≠klad 4K HDR a Dolby Vision. Je tieŇĺ kompatibiln√Ĺ s Dolby Atmos.

Dekod√©r je navyŇ°e sprev√°dzan√Ĺ hlasovo ovl√°dan√Ĺm diańĺkov√Ĺm ovl√°dańćom, na ktorom n√°jdeme najm√§ tlańćidl√° Google Assistant a Netflix. V√Ĺhodou tohto dekod√©ra je, Ňĺe v√°m umoŇĺŇąuje vyuŇĺ√≠vaŇ• vŇ°etky aplik√°cie podporovan√© Android TV 9.0 a Ňĺe je to v koneńćnom d√īsledku veńĺmi cenovo dostupn√©. ” Connect TV sa m√īŇĺe pripojiŇ• k ak√©mukońĺvek internetu alebo Wi-Fi sieti a vychutnaŇ• si ponuku RED TV kdekońĺvek, dokonca aj na cest√°ch ¬Ľ, Urńćuje oper√°tora.

S financiami preto RED by SFR rozŇ°iruje svoju pevn√ļ ponuku o nieńćo viac, ńćo m√īŇĺe presvedńćiŇ•, s dekod√©rom Android TV dostupn√Ĺm za n√≠zku cenu, t√Ĺch, ktor√≠ neboli pripraven√≠ zv√ĹŇ°iŇ• svoj mesańćn√Ĺ √ļńćet, aby sa p√Ĺtali na telev√≠zne kan√°ly. a in√© aplik√°cie.

Pozrite si ponuku internetového boxu RED by SFR

Zdroj: tlańćov√° spr√°va