Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Predaj mobiln√Ĺch telef√≥nov mus√≠ byŇ• zasiahnut√Ĺ, hovoria odborn√≠ci v odbore, pretoŇĺe GST Hike ich rob√≠ n√°kladnejŇ°√≠m

S Radou GST na ńćele s ministrom financi√≠ Nirmalou Sitharamanom, ktor√Ĺ v sobotu zv√ĹŇ°il GST na mobiln√Ĺch telef√≥noch z 12 na 18 percent, odborn√≠ci z odvetvia maj√ļ pocit, Ňĺe by to tvrdo zasiahlo toto odvetvie a spotrebiteńĺov.

Znańćky nie s√ļ schopn√© absorbovaŇ• tento vplyv. ‚ÄěRozhodne sa rozhodn√ļ, Ňĺe ju odovzdaj√ļ spotrebiteńĺovi, aspoŇą v pr√≠pade vysokov√Ĺkonn√Ĺch modelov,‚Äú uviedol Navkendar Singh, riaditeńĺ v√Ĺskumu IDC India.

Indick√° asoci√°cia pre bunkov√© a elektronick√© v√Ĺrobky (ICEA) zd√īraznila, Ňĺe tento krok by zn√≠Ňĺil spotrebu dotyku.

ńŹalej len " 6 percentu√°lne zv√ĹŇ°enie GST bude maŇ• negat√≠vny vplyv na v√≠ziu ‚Äědigit√°lnej Indie‚Äú. Spotreba sa zn√≠Ňĺi a n√°Ň° cieńĺ dom√°cej spotreby bude 80 mili√°rd dol√°rov (Rs. 6, 00 000 crores) do roku 2025 sa nedosiahne. Budeme zaost√°vaŇ• aspoŇą za Rs. 2, 00 000 crores, ‚Äúpovedal Pankaj Mohindroo, predseda ICEA.

V liste ministrov financi√≠ z 12. marca ICEA uviedla, Ňĺe odvetvie mobiln√Ĺch telef√≥nov je v hlbokom strese z d√īvodu preruŇ°enia dod√°vateńĺsk√©ho reŇ•azca v d√īsledku prepuknutia koronav√≠rusu. Bolo to najnevhodnejŇ°ie obdobie, aby sme zv√°Ňĺili zv√ĹŇ°enie GST na mobiln√Ĺch telef√≥noch.

Uviedla tieŇĺ, Ňĺe zv√ĹŇ°enie GST na mobiln√Ĺch telef√≥noch by mohlo maŇ• nepriazniv√Ĺ vplyv na lokaliz√°ciu v√Ĺroby, ako aj na populariz√°ciu cieńĺov digit√°lnych platieb krajiny.

Podńĺa organiz√°cie ICEA bude tento krok ovplyvnen√Ĺ 31-32 Indi√°nov, ktor√≠ kupuj√ļ telef√≥ny v krajine.

Riaditeńĺ v√Ĺskumu IDC India pre v√Ĺskum oznańćil tento krok za protiintuit√≠vny a Ň°kodliv√Ĺ pre v√≠ziu ‚Äědigit√°lnej Indie‚Äú: ‚ÄěToto je uńćebnicov√Ĺ pr√≠pad, keńŹ v stromoch ch√Ĺba drevo. ńćo napriek tomu vyzer√° teraz v√Ĺzvou v d√īsledku probl√©mu s koronav√≠rusmi z hńĺadiska ponuky aj dopytu, ‚Äúpovedal Singh pre IANS.

Prepuknutie koronav√≠rusu, ktor√© znemoŇĺnilo pl√°ny glob√°lnych technologick√Ĺch gigantov do roku 2020 ved√ļce k zruŇ°eniu alebo odkladu hlavn√Ĺch vlajkov√Ĺch konferenci√≠, m√° zasiahnuŇ• dod√°vky smartf√≥nov z ńĆ√≠ny do Indie najmenej do druh√©ho Ň°tvrŇ•roka tohto roka.

Podńĺa Tarun Pathaka, z√°stupcu riaditeńĺa, Counterpoint Research, indick√Ĺ trh smartf√≥nov v prvom Ň°tvrŇ•roku (obdobie janu√°r – marec) zaznamen√° najmenej 15 percentn√Ĺ nedostatok v dod√°vkach.