Nov√° aktualiz√°cia sp√īsobuje probl√©my s vyb√≠jan√≠m bat√©rie a prehrievan√≠m bat√©rie Xperia E5

SpolońćnosŇ• Sony teraz potvrdila, Ňĺe antiv√≠rusov√° aplik√°cia AVG sp√īsobuje probl√©my s vyb√≠jan√≠m bat√©rie a prehrievan√≠m bat√©rie Xperia E5.

Potom, ńćo sa viacer√≠ pouŇĺ√≠vatelia na f√≥rach Xperia sŇ•aŇĺovali na probl√©my s vyb√≠jan√≠m bat√©rie Xperia E5 – prińćom bat√©ria sa r√Ĺchlo vybila a vybila sa po dosiahnut√≠ 50% – sa ńćlen podporn√©ho t√≠mu podujal na vl√°kna, aby potvrdil, Ňĺe probl√©m bol v novom AVG. aktualiz√°ciu antiv√≠rusovej aplik√°cie a Ňĺe poŇĺiadali spolońćnosŇ• o vyrieŇ°enie probl√©mu novou opravou.

‚ÄěM√īŇĺete zaŇĺiŇ•, Ňĺe sa bat√©ria r√Ĺchlo vyb√≠ja alebo sa neobvykle zahrieva vo vaŇ°om Xperia E5. Toto je zn√°me spr√°vanie sp√īsoben√© verziou aplik√°cie AVG Protection/Antivirus 6.10.9 (vydan√© 22. m√°ja 2018). PoŇĺiadali sme AVG, aby ńćo najsk√īr vydala nov√ļ verziu, ktor√° tento probl√©m vyrieŇ°i. ‚Äú

Aby sa vyrieŇ°ili probl√©my s prehriat√≠m a vyb√≠janie bat√©rie Xperia E5, zamestnanec spolońćnosti Sony poŇĺiadal pouŇĺ√≠vateńĺov, aby dońćasne vypli ochranu AVG, k√Ĺm softv√©rov√° spolońćnosŇ• nebude schopn√° pr√≠sŇ• s opravou. Jedn√° sa o kr√°tkodob√Ĺ prostriedok n√°pravy, ale nedostatok ochrany antiv√≠rusov√Ĺm programom AVG m√īŇĺe byŇ• ońćividne probl√©mom. Zd√° sa, Ňĺe AVG si je vedom√Ĺ probl√©mov s prehriat√≠m a vyb√≠jania bat√©rie Xperia E5, takŇĺe je pravdepodobn√©, Ňĺe sa opravy dońćk√°me sk√īr neŇĺ nesk√īr.

√öpln√© vyhl√°senie o probl√©moch s vyb√≠jan√≠m bat√©rie Xperia E5 je uveden√© niŇĺŇ°ie.

“Ahoj vŇ°etci,

M√īŇĺe sa staŇ•, Ňĺe sa v√°m bat√©ria Xperia E5 r√Ĺchlo vybije alebo sa neobvykle zahreje. Toto je zn√°me spr√°vanie sp√īsoben√© verziou aplik√°cie AVG Protection/Antivirus 6.10.9 (vydan√© 22. m√°ja 2018). PoŇĺiadali sme AVG, aby ńćo najsk√īr vydala nov√ļ verziu, ktor√° tento probl√©m vyrieŇ°i.

Medzit√Ĺm existuje rieŇ°enie, ktor√© spr√°vanie okamŇĺite naprav√≠. Ak chcete deaktivovaŇ• AVG Protection/Antivirus, postupujte podńĺa nasleduj√ļcich pokynov.

  • Zak√°zaŇ• ochranu AVG
  • Na domovskej obrazovke klepnite na ikonu obrazovky Aplik√°cia.
  • Vyhńĺadajte a klepnite na Nastavenia> Aplik√°cie.
  • Klepnite na poloŇĺku Ochrana AVG.
  • Klepnite na ZAK√ĀZAҧ.
  • PotvrńŹte klepnut√≠m na ZAK√ĀZAҧ APLIK√ĀCIU. ‚Äú

Uvid√≠ sa, ako r√Ĺchlo a efekt√≠vne sa vyrieŇ°ia probl√©my s vyb√≠jan√≠m bat√©rie a prehrievan√≠m bat√©rie Sony Xperia E5, ale je v z√°ujme spolońćnosti, aby bolo vŇ°etko ńćo najsk√īr odstr√°nen√©.

Vzhńĺadom na to, ako veńĺmi sa v dneŇ°nej dobe spoliehame na to, Ňĺe naŇ°e telef√≥ny zostan√ļ v spojen√≠, je zrejm√©, Ňĺe probl√©m, ktor√Ĺ m√īŇĺe sp√īsobiŇ•, Ňĺe sa bat√©ria celkom r√Ĺchlo ponor√≠ do nosa, je v√°Ňĺny probl√©m, ktor√Ĺ je potrebn√© vyrieŇ°iŇ• ńćo najsk√īr.

Aktualiz√°cie softv√©ru AVG by mali probl√©m vyrieŇ°iŇ•, ale pokiańĺ ide o rieŇ°enie probl√©mov so syst√©mom Xperia, lopta je na s√ļde tejto spolońćnosti. Ak chce spolońćnosŇ• Sony udrŇĺaŇ• konkurencieschopnosŇ• svojich telef√≥nov vońći zvyŇ°ku odvetvia, mus√≠ na spolońćnosŇ• vyvin√ļŇ• ńŹalŇ°√≠ tlak alebo pr√≠padne n√°jsŇ• ńŹalŇ°ie moŇĺnosti.

Je pochopiteńĺn√©, Ňĺe aktualiz√°ciu technol√≥gie maj√ļ svoj podiel na probl√©moch, ale ten, ktor√Ĺ tak r√Ĺchlo nabije bat√©riu, je urńćite neospravedlniteńĺn√Ĺ, ak vydrŇĺ√≠ pr√≠liŇ° dlho.