Neiborhu, aplikácia, ktorá vás spojí so svojimi susedmi, aby si navzájom pomáhali

Pand√©mia COVID-19 a jej karant√©na vyvolali v t√Ĺchto ńćasoch potrebn√Ĺ pocit spolupr√°ce a solidarity medzi komunitou. Nach√°dzame sa v ńćasoch, keńŹ veńĺa ńĺud√≠ potrebuje pomoc s vecami, ktor√© s√ļ tak√© jednoduch√© ako n√°kup alebo starostlivosŇ• o z√°hradu, a vzhńĺadom na to, Ňĺe mnoh√© sluŇĺby prestali fungovaŇ•, m√īŇĺeme pom√īcŇ• susedom. AspoŇą to navrhuje aplik√°cia, ktor√° bola ned√°vno vydan√° a ktorej cieńĺom je podporiŇ• pocit spolupatrińćnosti medzi susedmi.

Vol√° sa Neiborhu a jeho √ļlohou je sp√°jaŇ• obyvateńĺov komunity, aby pon√ļkli alebo pon√ļkli v√Ĺhody t√Ĺm, ktor√≠ to potrebuj√ļ.

Aplik√°cia, ktor√° v√°m pom√īŇĺe alebo poŇĺiada o pomoc

Neiborhu, aplikácia, ktorá vás spojí so svojimi susedmi, aby si navzájom pomáhali 1

Povinn√© zatvorenie mnoh√Ĺch spolońćnost√≠ poskytuj√ļcich sluŇĺby a karant√©nny proces u ńĺud√≠ nechali veńĺa ńĺud√≠ bez domova na mnoho aktiv√≠t. Napr√≠klad, keńŹŇĺe starŇ°√≠ dospel√≠ s√ļ najzraniteńĺnejŇ°ou popul√°ciou, neodpor√ļńća sa, aby chodili nakupovaŇ• ak√Ĺkońĺvek produkt. Podobne existuj√ļ stovky ńĺud√≠, ktor√≠ Ňĺij√ļ sami a musia sa len rozpr√°vaŇ• s niek√Ĺm in√Ĺm, aby sa vysporiadali s obmedzen√≠m. Existuje veńĺa situ√°ci√≠, ktor√Ĺm ńĺudia pr√°ve teraz prech√°dzaj√ļ, a preto sa Neiborhu predstavuje ako dobr√© alternat√≠vne rieŇ°enie.

Neiborhu, aplikácia, ktorá vás spojí so svojimi susedmi, aby si navzájom pomáhali 2

T√°to aplik√°cia bude zaloŇĺen√° na vaŇ°ej polohe a vytvor√≠ spojenie so svojimi susedmi v tejto oblasti, aby ste mohli splniŇ• prv√Ĺ cieńĺ navrhnut√Ĺ touto aplik√°ciou: lepŇ°ie spoznaŇ• svojich susedov. Okrem toho je moŇĺn√© vytvoriŇ• tematick√© skupiny zameran√© na poŇĺadovan√© ńćinnosti, do ktor√Ĺch sa ńĺudia m√īŇĺu zapojiŇ• a hovoriŇ•, poŇĺiadaŇ• o pomoc alebo im daŇ• pomoc.

T√Ĺmto sp√īsobom hovor√≠me o aplik√°cii, ktor√° sa snaŇĺ√≠ o integr√°ciu spolońćnosti, ktor√° funguje ako komunikańćn√© centrum, ktor√© umoŇĺŇąuje vŇ°etko od vydavateńĺsk√Ĺch sluŇĺieb alebo sluŇĺieb, ktor√© m√īŇĺeme poskytn√ļŇ•, aŇĺ po diskusie o spolońćenskom z√°ujme.

Dok√°zaŇ• to, kliknite na tento odkaz,