NajnovŇ°√≠ patent spolońćnosti Microsoft odhańĺuje svoju v√≠ziu rieŇ°enia probl√©mu povrchov√©ho vykurovania

NajnovŇ°√≠ patent spolońćnosti Microsoft odhańĺuje svoju v√≠ziu rieŇ°enia probl√©mu povrchov√©ho vykurovania 1

Mnoho ńĺud√≠ sa ńćasto sŇ•aŇĺuje na probl√©my s prehriat√≠m na svojich prenosn√Ĺch pońć√≠tańćoch. Tento probl√©m ovplyvnil aj knihu povrchov. Probl√©m prehrievania je pre mnoh√Ĺch pretrv√°vaj√ļci probl√©m.

Je d√īleŇĺit√©, aby spolońćnosŇ• Microsoft vyvinula protiregion√°lnu strat√©giu na rieŇ°enie probl√©mov s prehriat√≠m. NaŇ°Ň•astie spolońćnosŇ• Microsoft uŇĺ zańćala t√Ĺmto smerom pracovaŇ•. WIPO ned√°vno uverejnilo nov√Ĺ patent, ktor√Ĺ opisuje myŇ°lienku spolońćnosti Microsoft na syst√©m regul√°cie teploty.

Giant Redmond m√° v √ļmysle vyrieŇ°iŇ• probl√©my s prehriat√≠m na r√īznych zariadeniach, ako s√ļ notebooky, hern√© konzoly, tablety a stolov√© pońć√≠tańće, pomocou tohto pokrońćil√©ho syst√©mu regul√°cie teploty.

NajnovŇ°√≠ patent spolońćnosti Microsoft odhańĺuje svoju v√≠ziu rieŇ°enia probl√©mu povrchov√©ho vykurovania 2

Microsoft m√° zauj√≠mav√Ĺ pl√°n na implement√°ciu syst√©mu. Patent opisuje tento koncept nasledovne:

Tento sp√īsob zahŇēŇąa urńćenie miery energetickej z√°Ň•aŇĺe zariadenia, urńćenie nastavenia, aby sa regulańćn√° premenn√° chladiaceho mechanizmu kombinovala aspoŇą jeden term√≠n aritmeticky z√°visl√Ĺ term√≠n zaloŇĺen√Ĺ na porovnan√≠ tepeln√©ho cieńĺa s aktu√°lnou teplotou a je zaloŇĺen√° na v term√≠ne nez√°vislom od poŇĺadovanej hodnoty, ktor√Ĺ je zaloŇĺen√Ĺ na meran√≠ energetickej z√°Ň•aŇĺe zariadenia a upravuje reakciu chladiaceho mechanizmu na urńćen√ļ konfigur√°ciu.

In√Ĺmi slovami, navrhovan√Ĺ syst√©m riadi existuj√ļcu teplotu elektronick√Ĺch zariaden√≠ pomocou chladiaceho mechanizmu. V d√īsledku toho s√ļ vn√ļtorn√© komponenty menej n√°chyln√© na moŇĺn√© poŇ°kodenie.

T√°to myŇ°lienka znie neuveriteńĺne, ale neexistuje Ňĺiadna z√°ruka, Ňĺe spolońćnosŇ• Microsoft ju bude aj nańŹalej implementovaŇ•. Ak sa pozrieme na hist√≥riu, mnoh√© z t√Ĺchto myŇ°lienok boli nesk√īr opusten√©. Keby sa vŇ°ak t√°to myŇ°lienka implementovala, urńćite by sa pre mnoh√Ĺch stala z√°chranou.