Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

MOTI venuje hotovosŇ• a lek√°rske vybavenie na pomoc v boji proti v√≠rusom kor√≥ny vo Wu-chane

Epid√©mia z√°palu pńĺ√ļc nov√©ho typu koronav√≠rusovej infekcie vo Wu-chane a na in√Ĺch miestach sa v poslednom ńćase stala ńćoraz v√°ŇĺnejŇ°ou a v epidemick√Ĺch oblastiach je st√°le nedostatońćn√° ochrana ńĺud√≠. Po vypuknut√≠ epid√©mie cel√° spolońćnosŇ• MOTI pozorne sledovala priebeh epid√©mie.

Riadiaci v√Ĺbor SpolońćnosŇ• MOTI sa rozhodol darovaŇ• 100 000 juanov Wuhanskej charitat√≠vnej feder√°cii na naliehav√© pouŇĺitie. Tento dar sa pouŇĺije na obstaranie nemocnińćnej ochrany a na oŇ°etrenie urgentne potrebn√Ĺch dod√°vok pod veden√≠m Charitat√≠vnej feder√°cie na podporu prevencie a kontroly novej pneum√≥nie koronav√≠rusov. Z√°roveŇą MOTI prostredn√≠ctvom koordin√°cie viacer√Ĺch str√°n ur√Ĺchlene pripravila ochrann√© materi√°ly v hodnote 30 000 ńć√≠nskych juanov a darovala detskej nemocnici Wuhan. MOTI d√ļfa, Ňĺe nieńćo prispeje k v√≠Ň•azstvu v tejto bitke bez streln√©ho prachu.

Vzd√°vame hold vŇ°etk√Ĺm zdravotn√≠ckym pracovn√≠kom a nezn√°mym hrdinom bojuj√ļcim v prvej l√≠nii a d√ļfame, Ňĺe epid√©miu ńćo najsk√īr prekon√°te a bezpeńćne sa vr√°tite! S pevnou d√īverou, vz√°jomnou pomocou, vedeckou kontrolou a presnou politikou m√īŇĺeme prijaŇ• jarn√© kvety po b√ļrke. –MOTI

Podńĺa inform√°ci√≠ N√°rodnej zdravotn√≠ckej komisie ńĆńĹR sa epid√©mia koronav√≠rusu Wu-chan st√°le rozŇ°iruje r√Ĺchlo, ńćo potvrdilo vyŇ°e 60 000 pr√≠padov.

MOTI venuje hotovosŇ• a lek√°rske vybavenie na pomoc v boji proti v√≠rusom kor√≥ny vo Wu-chane 1

Za obdobie konńćiace sa 21. febru√°ra bolo celosvetovo potvrden√Ĺch 75 775 pr√≠padov, podozriv√© pr√≠pady klesaj√ļ na 4, 922. a 2, 130 uŇĺ zomrelo. Iba 16 882 je uzdraven√Ĺch.

T√°to epid√©mia m√īŇĺe poch√°dzaŇ• z vońĺne Ňĺij√ļcich Ňĺivońć√≠chov. Medzi jej prenosov√© cesty patr√≠ infekcia z ńćloveka na ńćloveka, infekcia zdravotn√≠ckeho person√°lu a Ň°√≠renie v komunite.

MOTI je popredn√° znańćka elektronick√Ĺch cigariet, ktor√° je zn√°ma aj svojou charitat√≠vnou pr√°cou v Paraguaji. Na konci roku 2019 spolupracovali s org√°nmi v Paraguaji na boji proti poŇĺiarom v krajine, venovali d√°vku hasińćsk√Ĺch prilieb hasińćsk√©mu zboru v Paraguaji na pomoc pri hasen√≠ poŇĺiaru a vybavili √ļńćastn√≠kov spońĺahlivou a √ļńćinnou ochranou.

Viac informácií o MOTI nájdete na: www.nowmoti.com