Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

iOS 13.2,3, iPadOS 13.2,3 Vydanie sa venovalo problematike sŇ•ahovania obsahu na pozad√≠: ńĆo je nov√©, ako sŇ•ahovaŇ•

Apple tlańćil iOS 13.2,3 a iPadOS 13.2,3 pre vŇ°etky kompatibiln√© zariadenia iPhone, iPod touch a iPad. Nov√© aktualiz√°cie pre syst√©my iOS a iPadOS, ktor√© prich√°dzaj√ļ do p√°r t√ĹŇĺdŇąov po debute ich posledn√Ĺch iter√°ci√≠, prim√°rne opravuj√ļ chyby softv√©ru Apple zariaden√≠. IOS 13.2,3 a iPadOS 13.2,3 aktualiz√°cie rieŇ°ia probl√©my, ktor√© existuj√ļ v aplik√°cii Mail. Podobne existuje oprava na zlepŇ°enie funkci√≠ vyhńĺad√°vania v aplik√°ci√°ch Mail, Files a Notes. NajnovŇ°ie aktualiz√°cie syst√©mov iOS a iPadOS s√ļ tieŇĺ pon√ļkan√©, aby vyrieŇ°ili probl√©m s√ļvisiaci so sŇ•ahovan√≠m obsahu aplik√°cie na pozad√≠.

ńĆo je nov√© v syst√©me iOS 13.2,3, iPadOS 13.2,3

Jeden z najviac nepr√≠jemn√Ĺch probl√©mov Apple adresy prostredn√≠ctvom iOS 13.2,3 a iPadOS 13.2,3 aktualiz√°cie s√ļvisia s vyhńĺad√°van√≠m syst√©mu, ktor√© pre niektor√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov nefungovalo v aplik√°ci√°ch Mail, Files a Notes.

Nov√© aktualiz√°cie tieŇĺ rieŇ°ia probl√©m, ktor√Ĺ by mohol zabr√°niŇ• aplik√°ci√°m sŇ•ahovaŇ• obsah na pozad√≠. Toto prich√°dza spolu s predch√°dzaj√ļcou opravou, ktor√ļ gigant Cupertino poskytoval prostredn√≠ctvom syst√©mu iOS 13.2,2 a iPadOS 13.2,2 zańćiatkom tohto mesiaca vyrieŇ°iŇ• probl√©m, ktor√Ĺ sp√īsobil neońćak√°van√© ukonńćenie aplik√°ci√≠ pri spusten√≠ na pozad√≠.

Zoznam zmien poskytnut√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺom Apple tieŇĺ uv√°dza, Ňĺe nov√© aktualiz√°cie syst√©mov iOS a iPadOS sa zaoberaj√ļ probl√©mom, keńŹ pr√≠lohy, ako s√ļ fotografie a odkazy, neboli v podrobnom zobrazen√≠ aplik√°cie Spr√°vy viditeńĺn√©. Aktualiz√°cie tieŇĺ rieŇ°ia probl√©m, ktor√Ĺ by mohol zabr√°niŇ• programu Mail z√≠skaŇ• nov√© spr√°vy a nedok√°Ňĺu zahrn√ļŇ• a citovaŇ• p√īvodn√Ĺ obsah spr√°v v √ļńćtoch Exchange.

ios 13 2 3  Apple gadgets 360 iOS 13.2,3  iPadOS 13.2,3  Apple

iOS 13.2,3 aktualiz√°cia je akt√≠vna pre vŇ°etky kompatibiln√© modely iPhone a iPod touch

Pokiańĺ ide o opravy zabezpeńćenia, vyhraden√° str√°nka podpory od Apple ukazuje, Ňĺe iOS 13.2,3 a iPadOS 13.2,3 aktualiz√°cie neobsahuj√ļ Ňĺiadne zverejnen√© poloŇĺky spolońćn√©ho zraniteńĺn√©ho miesta a expoz√≠cie (CVE). SpolońćnosŇ• vŇ°ak v s√ļńćasnosti vlastn√≠ syst√©m iOS 13.3 v testovan√≠ verzie beta s doplnkami, ako je napr√≠klad aktualizovan√Ĺ prehliadańć Safari s podporou bezpeńćnostn√Ĺch kńĺ√ļńćov kompatibiln√Ĺch s FIDO2.

Ako sҕahovaҕ iOS 13.2,3, iPadOS 13.2,3

Apple vydala iOS 13.2,3 pre vŇ°etky modely iPhone a iPod touch kompatibiln√© s iOS 13. Podobne aj iPadOS 13.2,3 je urńćen√Ĺ pre zariadenia iPad kompatibiln√© s iPadOS 13. DostupnosŇ• ńćerstvej aktualiz√°cie pre iOS alebo iPadOS vo svojom iPhone alebo iPad m√īŇĺete skontrolovaŇ• na str√°nke nastavenie > vŇ°eobecn√Ĺ > Aktualiz√°cia softv√©ru, Uistite sa, Ňĺe vaŇ°e zariadenie m√° dostatok bat√©rie a je pripojen√© k sieti Wi-Fi.