Instagram chyten√≠ pri tajnom ukladan√≠ VYMAZAN√ĚCH fotografi√≠ a spr√°v

INSTAGRAM bol prichyten√Ĺ, ako uchov√°va odstr√°nen√© fotografie a spr√°vy vo svojich syst√©moch viac ako rok po vymazan√≠.

The Facebook-zn√°ma aplik√°cia priznala, Ňĺe to bola obrovsk√° dŇĺungńĺa -a tvrd√≠, Ňĺe sa to uŇĺ nebude opakovaŇ•.

PouŇĺ√≠vatelia neust√°le nahr√°vaj√ļ obr√°zky a DM do Instagram, ale nie vŇĺdy nechajte ich, aby zostali v aplik√°cii.

Ukazuje sa vŇ°ak, Ňĺe odstr√°nen√≠m tohto obsahu sa z neho nemus√≠ nevyhnutne odstr√°niŇ• Instagramspojky.

Namiesto toho sa uk√°zalo, Ňĺe Instagram uchov√°val na svojich serveroch nejak√© m√©di√° a texty.

Tento objav urobil bezpeńćnostn√Ĺ v√Ĺskumn√≠k Saugat Pokharel, ako odhalil TechCrunch.

PouŇĺit√Ĺ Saugat InstagramN√°stroj na stiahnutie vaŇ°ich √ļdajov, ktor√Ĺ bol pridan√Ĺ v roku 2018.

UmoŇĺŇąuje v√°m skontrolovaŇ• vŇ°etky √ļdaje Instagram drŇĺ√≠ Ň•a.

Toto by malo zahŇēŇąaŇ• iba Instagram obsah, ktor√Ĺ ste v√Ĺslovne ponechali online, a nie veci, ktor√© ste odstr√°nili.

M√īŇĺu vŇ°ak existovaŇ• v√Ĺnimky: √ļpln√© vymazanie vymazan√Ĺch √ļdajov trv√° aŇĺ 90 dn√≠ Instagram servery.

Saugat vŇ°ak zistil, Ňĺe obsah, ktor√Ĺ odstr√°nil pred viac ako rokom, st√°le ńć√≠ha Instagramsyst√©my.

Instagram hovor√≠, Ňĺe Saugat zistil chybu a Ňĺe v√Ĺskumn√≠kovi bolo zaplaten√Ĺch $6000 ako odmenu za jeho pr√°cu.

Firma tvrd√≠, Ňĺe probl√©m je uŇĺ vyrieŇ°en√Ĺ.

‚ÄěV√Ĺskumn√≠k nahl√°sil probl√©m, kde bol niekto odstr√°nen√Ĺ Instagram obr√°zky a spr√°vy by boli zahrnut√© do k√≥pie ich inform√°ci√≠, ak by pouŇĺili n√°Ň° n√°stroj Stiahnite si svoje inform√°cie, ‚Äěan Instagram hovorca vysvetlil.

‚ÄěProbl√©m sme vyrieŇ°ili a nevideli sme Ňĺiadne d√īkazy o zneuŇĺ√≠van√≠.

‚Äěńéakujeme v√Ĺskumn√≠kovi, Ňĺe n√°m tento probl√©m nahl√°sil.‚Äú

Twitter m√° podobn√Ĺ probl√©m, kde sa odstr√°nen√Ĺ obsah m√īŇĺe st√°le zobrazovaŇ• v arch√≠voch Stiahnite si svoje √ļdaje.

Mark Zuckerberg sa p√Ĺta na faloŇ°n√© spr√°vy a dezinform√°cie o Facebook o koronav√≠ruse

V ńŹalŇ°√≠ch novink√°ch, Facebook bol obvinen√Ĺ z nez√°konn√©ho zberu skenov rozpozn√°vania tv√°re pouŇĺ√≠vateńĺov.

TikTok uchov√°val √ļdaje s√ļkromn√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov viac ako rok v ońćividnom poruŇ°en√≠ pravidiel obchodu s aplik√°ciami stanoven√Ĺch spolońćnosŇ•ou Google.

A Instagram spustila svoju konkurenńćn√ļ funkciu ‚ÄěNavijaky‚Äú TikTok vo viac ako 50 krajin√°ch.

Plat√≠me za vaŇ°e pr√≠behy! M√°te pr√≠beh pre NaŇ°√≠m cieńĺom je byŇ• vaŇ°√≠m t√≠m techniky a vedy? PoŇ°lite n√°m e-mail na adresu