Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Apple zverejŇąuje presn√© pravidl√° t√Ĺkaj√ļce sa aplik√°ci√≠ koronav√≠rusov pre App Store

Ak Ň°√≠renie koronav√≠rusovej choroby na celom svete nie je dosŇ• desiv√©, celosvetov√© Ň°√≠renie dezinform√°ci√≠ o koronav√≠ruse zhorŇ°uje situ√°ciu. V snahe zabezpeńćiŇ•, aby pouŇĺ√≠vatelia syst√©mu iOS dost√°vali legit√≠mne inform√°cie, Apple aktualizovala svoju str√°nku pre v√Ĺvoj√°rov s n√°zvom ‚ÄěZabezpeńćenie d√īveryhodnosti inform√°ci√≠ o ochrane zdravia a bezpeńćnosti.‚Äú SpolońćnosŇ• tvrd√≠, Ňĺe zaisŇ•uje, aby aplik√°cie pre iOS, ktor√© odovzd√°vaj√ļ potenci√°lne Ňĺivot zachraŇąuj√ļce inform√°cie, poch√°dzali od renomovan√Ĺch organiz√°ci√≠.Apple hovor√≠, Ňĺe bude akceptovaŇ• aplik√°cie COVID-19 pre App Store, ak bud√ļ poch√°dzaŇ• z ‚Äěvl√°dnych organiz√°ci√≠, mimovl√°dnych organiz√°ci√≠ zameran√Ĺch na zdravie, spolońćnost√≠ s hlbokou povesŇ•ou v oblasti zdravia a zdravotn√≠ckych alebo vzdel√°vac√≠ch inŇ°tit√ļci√≠‚Äú. V obchode App Store nie s√ļ povolen√© Ňĺiadne hry ani z√°bavn√© aplik√°cie s t√©mou COVID-19. Apple hovor√≠ v√Ĺvoj√°rom, Ňĺe je d√īleŇĺit√© ńćo najr√ĹchlejŇ°ie dostaŇ• legit√≠mne aplik√°cie do r√ļk verejnosti. SpolońćnosŇ• preto odpor√ļńća, aby v√Ĺvoj√°ri vo formul√°ri r√Ĺchlej kontroly vybrali ‚ÄěńĆasovo citliv√ļ udalosŇ•‚Äú, aby sa ubezpeńćili, Ňĺe ich aplik√°cie s√ļvisiace s koronav√≠rusmi dost√°vaj√ļ ‚Äěprioritn√ļ kontrolu‚Äú. ҆tandardn√° recenzia App Store trv√° dlhŇ°ie. Technick√Ĺ gigant p√≠Ň°e: ‚ÄěApp Store by mal byŇ• pre pouŇĺ√≠vateńĺov vŇĺdy bezpeńćn√Ĺm a d√īveryhodn√Ĺm miestom na sŇ•ahovanie aplik√°ci√≠. Teraz tento z√°v√§zok nadob√ļda viac ako kedykońĺvek predt√Ĺm osobitn√Ĺ v√Ĺznam, pretoŇĺe svet bojuje proti pand√©mii COVID-19 ‚ÄěKomunity na celom svete z√°visia od d√īveryhodn√Ĺch zdrojov spr√°v pre aplik√°cie – pom√°haj√ļ pouŇĺ√≠vateńĺom porozumieŇ• najnovŇ°√≠m zdravotn√Ĺm inov√°ci√°m, zistiŇ•, kde m√īŇĺu v pr√≠pade potreby z√≠skaŇ• pomoc, alebo poskytn√ļŇ• pomoc svojim susedom.‚Äú ‚Äú

Umy si ruky! Pripom√≠na v√°m, kedy je ńćas na ńćistenie a odpońć√≠tavanie odpor√ļńćan√Ĺch 20 sek√ļnd

Zańćiatkom tohto mesiaca si to sŇ•aŇĺovali Ň°tyria v√Ĺvoj√°ri aplik√°ci√≠ pre iOS Apple odmietli ich podania App Store pre aplik√°cie, ktor√© odovzd√°vali koronav√≠rusov√© √ļdaje v re√°lnom ńćase poch√°dzaj√ļce zo spońĺahliv√Ĺch zdrojov, ako je Svetov√° zdravotn√≠cka organiz√°cia (WHO). Medzit√Ĺm Google Play Store m√° vyhraden√ļ str√°nku, ktor√° sa neust√°le aktualizuje. Volal Coronavirus: ZostaŇąte informovan√≠, obsahuje zoznam aplik√°ci√≠, ktor√© by Android mal pouŇĺ√≠vaŇ• v s√ļvislosti s COVID-19, ako napr√≠klad ponuky z CDC, American Red Cross, Doctor on Demand, Medical ID, News360 a Twitter.Jedn√° nov√° aplik√°cia v obchode App Store s n√°zvom Wash Your Hands! v√°m umoŇĺŇąuje nastaviŇ• pripomenutie, aby ste si po urńćitom pońćte hod√≠n, ktor√© si m√īŇĺete prisp√īsobiŇ•, umyli ruky. KeńŹŇĺe CDC navrhuje, aby si ńĺudia um√Ĺvali ruky najmenej 20 sek√ļnd, existuje ńćasovańć, ktor√Ĺ odpońć√≠tava t√Ĺchto 20 sek√ļnd. AvŇ°ak z nejak√©ho d√īvodu, keńŹ sme aplik√°ciu nainŇ°talovali do n√°Ň°ho zariadenia iPhone 11 Pro Max, zmrazil. ńéalŇ°ou uŇĺitońćnou aplik√°ciou App Store s n√°zvom Stockupfood-Prepper Tool je sledovanie potrav√≠n, ktor√© m√°te v invent√°ri, skenovan√≠m ńćiarov√Ĺch k√≥dov na Ň°t√≠tkoch. Ak hńĺad√°te aplik√°cie s√ļvisiace s koronav√≠rusy v Google Play Store, nen√°jdete ani jednu. SpolońćnosŇ• Google by preto dala prednosŇ• tomu, aby ste sa drŇĺali vyŇ°Ň°ie uveden√©ho vyhraden√©ho zoznamu aplik√°ci√≠, aby sa zabr√°nilo Ň°√≠reniu nespr√°vnych inform√°ci√≠.