Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Apple: Toto m√īŇĺe byŇ• nov√° trojit√° kamera pre iPhone 11 Pro

Nosen√≠m iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max Apple po prv√Ĺkr√°t n√°zov mobiln√©ho telef√≥nu s pr√≠ponou ‚Äěpro‚Äú. Okrem vzhńĺadu by fotoapar√°t mal byŇ• hlavn√Ĺm d√īvodom tejto zmeny. Ale ak√© vlastnosti robia tri profesion√°lne verzie fotoapar√°tu?

Nov√Ĺ trojit√Ĺ fotoapar√°t zariadenia iPhone 11 Pro Max | (C) Apple/ AreaMobile

"/>

(C) Apple/ AreaMobile

Sl√ļŇĺil vńćera v noci Apple vr√°tane n√°stupcu iPhone XS a iPhone XS Max v najnovŇ°ej hlavnej myŇ°lienke Cupertina. IPhone 11 Pro a iPhone 11 Nov√Ĺ Pro Max je vybaven√Ĺ tromi fotoapar√°tmi vzadu. Mus√≠ zodpovedaŇ• n√°zvu v s√ļlade s odborn√Ĺmi normami. Na splnenie tohto tvrdenia to tak bolo Apple NielenŇĺe inŇ°taluje sluŇ°n√Ĺ hardv√©r, ale prin√°Ň°a aj niekońĺko vec√≠, pokiańĺ ide o softv√©r. Uk√°Ňĺeme v√°m, ktor√© funkcie s√ļ pre nov√Ĺ fotoapar√°t pre iPhone najzauj√≠mavejŇ°ie. VŇ°etky funkcie bud√ļ k dispoz√≠cii na zariadeniach iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max.

technické vybavenie

Najprv zo vŇ°etk√©ho vytvorte Apple prv√Ĺkr√°t v troch kamer√°ch. M√īŇĺete si vybraŇ• medzi Ň°irokouhl√Ĺm, Ň°irokouhl√Ĺm a teleobjekt√≠vom. VŇ°etky senzory s√ļ rieŇ°en√© ńć√≠slom 12 Megapixel je akt√≠vny a mus√≠ byŇ• primeran√Ĺ. Preto by pri r√īznych √ļrovniach pribl√≠Ňĺenia nemalo d√ījsŇ• k absol√ļtnej strate obr√°zkov. Na niektor√Ĺch smartf√≥noch je rozdiel medzi objekt√≠vmi zreteńĺne viditeńĺn√Ĺ, na telef√≥ne iPhone 11 Pro by to malo byŇ• ńćo najhladŇ°ie. Tri Ň°oŇ°ovky umoŇĺŇąuj√ļ 2x optick√Ĺ zoom a 2x optick√Ĺ zoom. Apple KeńŹ uŇĺ hovor√≠me o sebe, podńĺa n√°Ň°ho n√°zoru je to trochu zav√°dzaj√ļce, z 4x optick√©ho zoomu, maxim√°lna ohniskov√° vzdialenosŇ• je vŇ°ak iba 52 mm. Na porovnanie: 5x optick√° transfok√°cia Huawei P30 Pro dosahuje ohniskov√ļ vzdialenosŇ• 125 mm, oveńĺa vyŇ°Ň°iu ako v Apple,

Technick√© detaily t√Ĺchto troch kamier v telef√≥ne iPhone. 11 Pro

Dva objekt√≠vy (Ň°irokouhl√Ĺ a teleobjekt√≠v) s√ļ vybaven√© technol√≥giou O.I.S (Optical Image Stabilization), ktor√° umoŇĺŇąuje sn√≠manie s dlhou r√ĹchlosŇ•ou uz√°vierky aj z r√ļk, pretoŇĺe optick√° stabiliz√°cia obrazu s rovnak√Ĺm n√°zvom kompenzuje rozmazanie. Najm√§ pri slabom osvetlen√≠ a videu s√ļ USA. UU. D√īleŇĺit√° vlastnosŇ•. V pr√≠pade fotografi√≠ pri slabom osvetlen√≠ sa tieŇĺ aktualizoval nońćn√Ĺ reŇĺim. Urob√≠ to, ale d√° dobr√© v√Ĺsledky podobn√© t√Ĺm, ktor√© m√° Huawei, zatiańĺ sa v pońĺn√Ĺch pokusoch neobjavil.

softvér

Ak optick√Ĺ zoom nestańć√≠, z√≠skate ńŹalŇ°√≠ 10-n√°sobn√Ĺ digit√°lny zoom, ktor√Ĺ je moŇĺn√© ńĺahko ovl√°daŇ• v aplik√°cii pre fotografie pomocou kolieska digit√°lneho pribl√≠Ňĺenia. Malo by sa vŇ°ak poznamenaŇ•, Ňĺe kvalita obrazu trp√≠ prirodzenou ńćistotou. Na telef√≥ne iPhone 11 Pro je samozrejme aj nov√Ĺ reŇĺim na v√ĹŇ°ku, ktor√Ĺ by mal vytv√°raŇ• prirodzen√Ĺ bokeh. Softv√©r m√īŇĺe expoz√≠ciu upraviŇ• aj nesk√īr. Zauj√≠mav√© je, Ňĺe to uŇĺ moŇĺno vidieŇ• pri sn√≠man√≠ so Ň°irokouhl√Ĺm alebo teleobjekt√≠vom, pretoŇĺe sn√≠mky je moŇĺn√© vidieŇ• z in√Ĺch perspekt√≠v (napr. Zmeny ultraŇ°irokouhl√Ĺch Ň°oŇ°oviek). ńéalŇ°ia ńćasŇ• je zobrazen√° na okraji fotografie. Okrem toho v√°m nov√° funkcia ‚ÄěQuick Capture‚Äú umoŇĺŇąuje sn√≠maŇ• kr√°tke vide√° v reŇĺime Photo bez toho, aby ste museli najsk√īr prepn√ļŇ• do reŇĺimu Video. Ak to chcete urobiŇ•, jednoducho podrŇĺte stlańćen√© tlańćidlo sp√ļŇ°te a iPhone zańćne okamŇĺite zaznamen√°vaŇ• video namiesto fotografovania.

 Apple        iPhone 11 Pro | (C) Apple

Pri sn√≠man√≠ m√īŇĺete okrem vybranej ńćasti z√°beru vidieŇ• aj n√°hńĺad Ň°irokouhl√©ho objekt√≠vu (C) Apple

Hoci funkcia fotoapar√°tu bola predstaven√° na udalosti, nebude k dispoz√≠cii pri spusten√≠ zariadenia iPhone 11. Pro Deep Fusion bude n√°zov a mal by poskytovaŇ• podrobnejŇ°ie obr√°zky. V pr√≠pade smartf√≥nov urobte pred skutońćnou fotografiou osem fotografi√≠. Potom sa spolu s nasn√≠manou fotografiou vytvor√≠ vysoko detailn√Ĺ obr√°zok. Mali by ste byŇ• schopn√≠ dramaticky zn√≠ŇĺiŇ• hluk. √öńćinok tejto met√≥dy, ktor√° obsahuje najmenej dev√§Ň• obr√°zkov vo veńĺkosti s√ļboru, je vŇ°ak st√°le nejasn√Ĺ. Pam√§Ň• je nakoniec drah√° komodita Apple, pretoŇĺe z√°kladn√Ĺ model zariaden√≠ iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max prich√°dza op√§Ň• s iba 64 intern√Ĺmi pam√§Ň•ami GB, Ak odfot√≠te veńĺa fotografi√≠, mali by ste si vybraŇ• jednu z drahŇ°√≠ch verzi√≠ alebo maŇ• vŇĺdy v cloude miesto.

Video s iPhone 11 Pro

IPhone 11 Pro by samozrejme nemal robiŇ• iba v√Ĺnimońćn√© fotografie, ale mal by sa tieŇĺ staŇ• profesion√°lnym n√°strojom pre video. A to prin√°Ň°a niektor√© veńĺmi presvedńćiv√© vlastnosti. 4K video z√°znam je moŇĺn√Ĺ pri 24, 30 alebo 60 fps a spomalen√© video v FullHD je dokonca zaznamenan√© r√ĹchlosŇ•ou aŇĺ 240 fps. Zvuk transfok√°cie zaisŇ•uje, Ňĺe mikrof√≥n sa hod√≠ k vybran√©mu objekt√≠vu, ńćo bola funkcia, ktor√ļ spolońćnosŇ• Samsung ned√°vno pouŇĺila Galaxy Pozn√°mka 10 bola doruńćen√°. Pri sn√≠man√≠ v rozl√≠Ň°en√≠ 4 kB m√īŇĺete fotografovaŇ• s rozl√≠Ň°en√≠m 8 megapixlov√Ĺ fotoapar√°t

        S Filmic Pro m√īŇĺe Ň°tvrt√° kamera iPhone 11 Pro zaznamen√°vaŇ• s√ļńćasne | c) Areamobile

S Filmic Pro m√īŇĺe Ň°tvrt√° kamera iPhone 11 Pro zaznamen√°vaŇ• s√ļńćasne

BohuŇĺiańĺ, ńŹalŇ°ie funkcie pre vŇ°etk√Ĺch film√°rov nebud√ļ uveden√© na trh aŇĺ koncom tohto roka. Apple Nesk√īr sa dod√°va s aktualiz√°ciou softv√©ru. S Filmic Pro bude iPhone schopn√Ĺ s√ļńćasne sn√≠maŇ• vide√° s viacer√Ĺmi objekt√≠vmi, vŇ°etko v plnom rozl√≠Ň°en√≠ 4 kB! To v√°m umoŇĺn√≠ zaznamen√°vaŇ• sc√©ny v troch ohniskov√Ĺch vzdialenostiach a potom zvoliŇ• najlepŇ°iu ńćasŇ• vŇ°etk√Ĺch priemern√Ĺch variantov. Dokonca aj nasn√≠man√© sc√©ny je moŇĺn√© sn√≠maŇ• pomocou autoportr√©tov a hlavn√©ho fotoapar√°tu, takŇĺe na jeden z√°ber iba na jeden fotoapar√°t. To otv√°ra niektor√© veńĺmi zauj√≠mav√© moŇĺnosti, ale op√§Ň• by sa nemalo zab√ļdaŇ• na pam√§Ň•. AŇĺ Ň°tyri vide√° 4K pri r√Ĺchlosti 60 sn√≠mok / s m√īŇĺu naraz zaberaŇ• veńĺa miesta. Za predpokladu 700 MB za min√ļtu na jeden stream videa, ktor√Ĺ je dosŇ• konzervat√≠vny, vŇ°etk√Ĺch 64 flash pam√§Ň• GB zariadenie bude √ļplne naplnen√© do 23 min√ļt od nat√°ńćania.

Slofies s nov√Ĺm fotoapar√°tom pre selfie

Selfie fotoapar√°t, alebo ńćo Apple povedal, Ňĺe "TrueDepth Camera" tieŇĺ doŇ°lo k malej aktualiz√°cii. Uznesenie z 7 aŇĺ 12 megapixlov√Ĺ fotoapar√°t Okrem toho, s predn√Ĺm fotoapar√°tom vŇ°etk√Ĺch modelov iPhone 11 je teraz moŇĺn√© nahr√°vaŇ• aj vide√° r√ĹchlosŇ•ou 4 K a 60 fps. ńéalŇ°ou skvelou funkciou je spomalen√° funkcia prednej kamery, ktor√° v reŇĺime FullHD zaznamen√°va video r√ĹchlosŇ•ou 120 sn√≠mok / s. Fotoapar√°ty selfie teraz m√īŇĺu prv√Ĺkr√°t zaznamen√°vaŇ• vide√° v spomalenom pohybe. Apple Tento typ videohovorov ‚ÄěSlofies‚Äú a funkcie pońćas hlavnej myŇ°lienky z√°bavn√Ĺch vide√≠. Podporovan√© s√ļ samozrejme obńĺ√ļben√© Animoji a Memoji a fotoapar√°t by mal zariadenie r√ĹchlejŇ°ie odomkn√ļŇ• pomocou FaceID. Okrem toho sa rozŇ°√≠rila aj oblasŇ• prezerania kamery, takŇĺe teraz m√īŇĺete ńĺahŇ°ie vytv√°raŇ• skupinov√© fotografie pomocou predn√©ho fotoapar√°tu.

koment√°r autor: Marc Brehme:
Apple nie na fotoapar√°te s modelom iPhone 11 Nov√Ĺ profesion√°l v technick√Ĺch pretekoch v zbrojen√≠. Najd√īleŇĺitejŇ°ie je, Ňĺe tento rok nie je Ňĺiadny z√°ujem o vyŇ°Ň°ie megapixelov√© ńć√≠sla alebo periskopov√© kamery, ktor√© by hrali v s√ļŇ•aŇĺi o pribl√≠Ňĺenie a zviazali proti Huawei alebo Oppo na ihrisku. Sk√īr to fungovalo Apple Google a vysk√ļŇ°ajte na telef√≥ne iPhone 11 inov√°ciou najm√§ sofistikovan√©ho softv√©ru a hardv√©ru softv√©ru a inteligentn√Ĺch funkci√≠ v koncovom zariaden√≠. Chcem vedieŇ•, ako sa nov√Ĺ Camera Pro dostal k spotrebiteńĺom a ńći Apple Nakoniec m√īŇĺete svoj marketingov√Ĺ pr√≠sńĺub splniŇ• v praxi.

Viac o: Full HD, kamera, 4k (Ultra HD), Face ID

zdroj: Apple

Table of Contents