Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Aktualiz√°cia telegramu pomocou prieskumov a kv√≠zov: ako funguj√ļ

Aktualiz√°cia telegramu pomocou prieskumov a kv√≠zov: ako funguj√ļ 1

telegram ozn√°mila pr√≠chod novej aktualiz√°cie, verzia 5.14 ‚Äč‚Äčaplik√°cie (Android a iOS), ktor√Ĺ pon√ļka mnoŇĺstvo nov√Ĺch funkci√≠, medzi ktor√Ĺmi vynikaj√ļ s√ļvisiace moŇĺnosti prieskumy a pridanie kv√≠z, s moŇĺnosŇ•ou vkladania obr√°zkov alebo in√Ĺch s√ļborov. VŇ°etky nov√© funkcie je moŇĺn√© vyuŇĺ√≠vaŇ• od klasickej sekcie venovanej prieskumom.

Spr√°vy, ofici√°lne prezentovan√© na ofici√°lnom blogu, prich√°dzaj√ļ po zaveden√≠ programu Dark Mode na WhatsApp a pom√°haj√ļ vylepŇ°iŇ• porovnanie t√Ĺchto dvoch aplik√°ci√≠. MyŇ°lienka obohatenia prieskumov vych√°dza najm√§ z ich √ļspechu v priebehu rokov: t√ļto funkciu milovali pouŇĺ√≠vatelia a najm√§ t√≠, ktor√≠ spravuje skupiny a kan√°ly na telegrame, Medzi najd√īleŇĺitejŇ°ie spr√°vy patr√≠ moŇĺnosŇ• v√Ĺslovn√©ho uvedenia mena hlasuj√ļcej osoby a relat√≠vnej preferencie. Pridajte k tomu zrodenie @QuizBot navrhnut√©ho pre zloŇĺitejŇ°ie hry.

Prieskumy telegramov: vŇ°etky novinky

prieskumy boli predstaven√© dŇąa telegram v roku 2018 a odvtedy boli √ļspeŇ°n√≠ medzi spr√°vcami kan√°lov a skup√≠n, ale aj medzi jednotliv√Ĺmi pouŇĺ√≠vateńĺmi, ktor√≠ si uŇĺ√≠vaj√ļ interakcie poskytovan√≠m ich sp√§tnej v√§zby. V skutońćnosti m√īŇĺu byŇ• pouŇĺit√© na poznaŇ• predplatiteńĺsk√© preferencie o jednom produkte alebo sluŇĺbe v porovnan√≠ s in√Ĺm, ale aj o zauj√≠mavom obsahu atńŹ. S√ļ jednou z mnoh√Ĺch exkluz√≠vnych moŇĺnost√≠ telegramu a √ļplne ch√Ĺbaj√ļ v in√Ĺch aplik√°ci√°ch na odosielanie spr√°v, ako je WhatsApp.

Teraz i Prieskumy verejnej mienky maj√ļ tri novinky: moŇĺnosŇ• poznaŇ• autorov ochrann√Ĺch zn√°mok a ich preferenci√≠, pr√≠stup k viacer√Ĺm preferenci√°m a moŇĺnosŇ• vytv√°raŇ• skutońćn√© kv√≠zy. Aby ste mohli vyuŇĺ√≠vaŇ• tieto funkcie, mus√≠te spustiŇ• aplik√°ciu a otvoriŇ• sekciu pre Tvorba prieskumov. Kto vytv√°ra prieskum, m√īŇĺe si zvoliŇ• ponechanie hlasovania v anonymite alebo v√Ĺslovne, ako aj vloŇĺenie moŇĺnosti daŇ• viac ako jednu odpoveńŹ. Po vytvoren√≠ ot√°zky a odpoved√≠ poŇ°lite prieskum o skupine a pońćkajte na sp√§tn√ļ v√§zbu.

Ako funguje Kvíz na telegrame?

Kto chce uverejniŇ• kv√≠z bude st√°le musieŇ• prejsŇ• na str√°nku Prieskumy Rozdiel je v tom, Ňĺe pred jeho odoslan√≠m je potrebn√© vybraŇ• spr√°vnu odpoveńŹ, aby ńĺudia mohli maŇ• okamŇĺit√ļ vizu√°lnu sp√§tn√ļ v√§zbu po svojom v√Ĺbere, takŇĺe pochopia, ńći to uh√°dli alebo nie. Okrem t√Ĺchto spr√°v telegram tieŇĺ predstavuje @QuizBot, venovan√Ĺ t√Ĺm, ktor√≠ radi vkladaj√ļ obr√°zky alebo in√© multimedi√°lne s√ļbory do svojich ot√°zok a odpoved√≠.

Novinky pre telegram v systéme Android

Okrem funkci√≠ pr√≠stupn√Ĺch pre vŇ°etky syst√©my, lapp ozn√°mil niektor√© vylepŇ°enia venovan√© t√Ĺm, ktor√≠ maj√ļ Zariadenie Android, Najprv budem nahl√°sen√Ĺ jasnejŇ°ie pokrok v sŇ•ahovan√≠ a nahr√°van√≠ s√ļborov, Okrem toho existuje moŇĺnosŇ• prisp√īsobiŇ• rohy chatovac√≠ch okien, ńćo je moŇĺnosŇ•, ktor√° uŇĺ nejak√Ĺ ńćas existuje v syst√©me iOS.

Struńćne povedan√©, telegram je ńćoraz viac obohaten√Ĺ o rieŇ°enia urńćen√© nielen pre jednotliv√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov, ale predovŇ°etk√Ĺm pre t√Ĺch, ktor√≠ sa chc√ļ zdruŇĺovaŇ• a zap√°jaŇ• skupiny z√°kazn√≠kov, fan√ļŇ°ikov a ńĺud√≠ spojen√Ĺch so z√°ujmami a v√°Ň°Ňąami vŇ°etk√©ho druhu.