Aktualiz√°cia ‚ÄěSledovania kontaktov‚Äú koronav√≠rusu od spolońćnosti Google sa nedostane do V҆ETK√ĚCH telef√≥nov s Androidom – ako skontrolovaŇ•, ńći ho ten v√°Ň° dostane

Technol√≥gia GOOGLE ‚Äěna sledovanie kontaktov‚Äú koronav√≠rusu bude dod√°van√° prostredn√≠ctvom sluŇĺieb Play-ale nedoraz√≠ na vŇ°etky Android smartphones.

Syst√©m – vytvoren√Ĺ v spolupr√°ci s Apple – bude poh√°ŇąaŇ• nov√ļ aplik√°ciu NHS, ktor√° je navrhnut√° tak, aby odhalila, ńći ste sa nach√°dzali v bl√≠zkosti obete koronav√≠rusu.

Ead Preńć√≠tajte si naŇ°e Ňĺiv√Ĺ blog o koronav√≠ruse pre najnovŇ°ie spr√°vy a aktualiz√°cie

Minul√Ĺ t√ĹŇĺdeŇą, Apple a Google povedali, ako nadviazali partnerstvo s cieńĺom vybudovaŇ• syst√©m sledovania kontaktov.

N√≠zkoenergetick√© sign√°ly Bluetooth bud√ļ pouŇĺ√≠vaŇ• na zaznamen√°vanie toho, ako, kedy a kde sa majitelia telef√≥nov navz√°jom stret√°vaj√ļ.

PouŇĺ√≠vatelia, ktor√≠ boli pozit√≠vne testovan√≠ na COVID-19, to m√īŇĺu nahl√°siŇ•, ńć√≠m aplik√°cia umoŇĺn√≠ varovaŇ• ostatn√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov, ktor√≠ s nimi mohli pr√≠sŇ• do kontaktu.

K syst√©mom vŇ°ak bude maŇ• pr√≠stup iba vybran√Ĺ telef√≥n s Androidom.

Aktualiz√°cia bude odoslan√° pomocou sluŇĺieb Google Play a pr√≠de na vŇ°etky telef√≥ny s Androidom pouŇĺ√≠vaj√ļce Android 6.0 Marshmallow alebo novŇ°√≠.

Ak pouŇĺ√≠vate telef√≥n so starŇ°ou verziou, mali by ste aktualizovaŇ• softv√©r.

Google vydal Android 6.0 v okt√≥bri 2015, takŇĺe niektor√© telef√≥ny s Androidom, ktor√© ste si predt√Ĺm k√ļpili, nemusia t√ļto aktualiz√°ciu z√≠skaŇ•.

Situ√°cia je tieŇĺ zloŇĺit√° pre kaŇĺd√©ho, kto pouŇĺ√≠va telef√≥n Huawei.

D√īvodom je, Ňĺe obmedzenia v USA znamenaj√ļ, Ňĺe spolońćnosŇ• Google nem√īŇĺe pon√ļkaŇ• sluŇĺby Play na novŇ°√≠ch telef√≥noch Huawei.

Aby to obiŇ°iel, Google zverejŇąuje podrobn√Ĺ r√°mec fungovania syst√©mu, aby si spolońćnosti tret√≠ch str√°n mohli vytv√°raŇ• vlastn√© verzie.

SpolońćnosŇ• Huawei sa mohla rozhodn√ļŇ• pouŇĺiŇ• to, aj keńŹ to nebolo potvrden√©.

NHSX – technologick√© kr√≠dlo zdravotn√≠ckych sluŇĺieb vo Veńĺkej Brit√°nii – pracuje √ļdajne ‚Äěz√°vratnou r√ĹchlosŇ•ou‚Äú Apple a Google.

‚ÄěVer√≠me, Ňĺe je to d√īleŇĺit√© pre pomoc krajine vr√°tiŇ• sa k norm√°lu,‚Äú povedal jeden z zasv√§ten√Ĺch Whitehall pre Sunday Times.

Minister zdravotn√≠ctva Matt Hancock √ļdajne teraz hńĺad√° sp√īsoby, ako prin√ļtiŇ• ńĺud√≠, aby si aplik√°ciu nainŇ°talovali – pretoŇĺe to vyŇĺaduje najmenej 60 percent, aby fungovala efekt√≠vne.

UvaŇĺuje sa o jednej myŇ°lienke, umoŇĺniŇ• t√Ĺm, ktor√≠ to robia, obnoviŇ• norm√°lny pracovn√Ĺ a dom√°ci Ňĺivot, hovoria spr√°vy.

Podńĺa zdravotn√≠kov bude ‚Äěsledovanie kontaktov‚Äú hraŇ• z√°sadn√ļ √ļlohu pri zvl√°dan√≠ smrtiaceho v√≠rusu.

Syst√©m bude fungovaŇ• tak, Ňĺe bude vysielaŇ• jedineńćn√© sign√°ly Bluetooth, a potom telef√≥ny do vzdialenosti dvoch metrov m√īŇĺu zaznamen√°vaŇ• inform√°cie o svojich stretnutiach.

T√≠, ktor√≠ maj√ļ pozit√≠vny test na koronav√≠rus, sa potom m√īŇĺu rozhodn√ļŇ• poslaŇ• Ň°ifrovan√Ĺ zoznam telef√≥nov, na ktor√© sa pribl√≠Ňĺili Apple a Google.

Syst√©m potom spust√≠ v√Ĺstrahy pre t√Ĺch, ktor√≠ boli potenci√°lne vystaven√≠ infekcii vraha.

Lek√°ri by potom museli potvrdiŇ•, Ňĺe osoba mala pozit√≠vny test na COVID-19, aby mohli odoslaŇ• √ļdaje.

Vz√°cna spolupr√°ca by mala ur√ĹchliŇ• pouŇĺ√≠vanie aplik√°ci√≠, ktor√Ĺch cieńĺom je r√ĹchlejŇ°ie a spońĺahlivejŇ°ie dostaŇ• potenci√°lne infikovan√Ĺch jednotlivcov do testovania alebo karant√©ny.

Protokoly bud√ļ zak√≥dovan√©, aby boli √ļdaje infikovan√Ĺch os√īb anonymn√©.

Na to, aby bol syst√©m √ļńćinn√Ĺ, by si vŇ°ak mili√≥ny vyŇĺadovali, aby sa rozhodli pre technol√≥giu, a preto d√īverovali bezpeńćnostn√Ĺm z√°ruk√°m spolońćnost√≠.

Apple a Google povedal, Ňĺe ich syst√©m sledovania kontaktov nebude sledovaŇ• polohu GPS.

Boris Johnson hovor√≠ verejnosti po prv√Ĺkr√°t od opustenia nemocnice, aby pokrańćoval v obnove koronav√≠rusu

V ńŹalŇ°√≠ch spr√°vach vl√°da Spojen√©ho kr√°ńĺovstva spustila chatbota s koronav√≠rusom na WhatsApp.

Facebook denne dod√°va ‚Äěoveren√©‚Äú inform√°cie o koronav√≠ruse na zańćiatok informańćn√Ĺch kan√°lov.

A odhalili sme niektor√© z najhanebnejŇ°√≠ch te√≥ri√≠ sprisahania o koronav√≠ruse.

ńĆo by eŇ°te mali podńĺa v√°s technologick√≠ giganti urobiŇ•, aby pomohli zvl√°dnuŇ• kr√≠zu koronav√≠rusov? Dajte n√°m vedieŇ• v koment√°roch!

Plat√≠me za vaŇ°e pr√≠behy! M√°te pr√≠beh pre NaŇ°√≠m cieńĺom je byŇ• vaŇ°√≠m t√≠m techniky a vedy? PoŇ°lite n√°m e-mail na adresu