Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Ako z√≠skaŇ• eur√≥psky zdravotn√Ĺ preukaz bez internetu alebo smartf√≥nu?


Ak ste boli zaońćkovan√≠ pred 25. j√ļnom, z√≠skan√Ĺ QR k√≥d, ktor√Ĺ potvrdzuje v√°Ň° zdravotn√Ĺ stav, je moŇĺn√© preńć√≠taŇ• iba vo Franc√ļzsku. Aby ste mohli vońĺne cestovaŇ• v r√°mci kraj√≠n Eur√≥pskej √ļnie, mus√≠te z√≠skaŇ• digit√°lny certifik√°t Covid z Eur√≥pskej √ļnie vybaven√Ĺ Ň°pecifick√Ĺm QR k√≥dom.

Potvrden√≠m imunity jeho drŇĺiteńĺa vońći Covid-19 (po ońćkovan√≠, negat√≠vnym v√Ĺsledkom PCR alebo antig√©nov√©ho testu, alebo pouŇĺit√≠m certifik√°tu potvrdzuj√ļceho vylieńćenie choroby) je moŇĺn√© vydaŇ• Certifik√°t European Union digital Covid jednoducho v papierovej forme zdravotn√≠ckym pracovn√≠kom.

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
Google pracuje na nat√≠vnej integr√°cii ońćkovacej h√°rky proti Covid v syst√©me Android

Z√≠skajte eur√≥psky zdravotn√Ĺ preukaz od zdravotn√≠ckeho pracovn√≠ka

Na rozdiel od franc√ļzskeho zdravotn√©ho preukazu ńćitateńĺn√Ĺ vŇ°etk√Ĺmi org√°nmi kraj√≠n schengensk√©ho priestoru, QR k√≥d digit√°lneho certifik√°tu Covid E√ö m√īŇĺe byŇ• vyhotoven√Ĺ v papierovej podobe. A to bez pripojenia na internet, bez smartf√≥nu alebo jednoducho preferenńćne.

Pre jeho z√≠skanie a v pr√≠pade, Ňĺe v√°m uveden√© potvrdenie nebolo vydan√© po ońćkovan√≠ (v pr√≠pade ońćkovania do 25. j√ļna), m√īŇĺete poŇĺiadaŇ• zdravotn√≠ckeho pracovn√≠ka (lek√°ra, lek√°rnika, zdravotn√ļ sestru, p√īrodn√ļ asistentku) o vytlańćenie je to pre v√°s. T√Ĺka sa to ońćkovan√Ĺch ńĺud√≠, ale aj ńĺud√≠, ktor√Ĺm povedia, Ňĺe maj√ļ negat√≠vny v√Ĺsledok testu PCR alebo antig√©nu.

Webov√° str√°nka zdravotn√©ho poistenia tieŇĺ uv√°dza, Ňĺe prep√°Ňĺky sluŇĺieb vo Franc√ļzsku v√°s m√īŇĺu v tomto procese podporiŇ•, rovnako ako fondy prim√°rneho zdravotn√©ho poistenia (CPAM).

Preńć√≠tajte si tieŇĺ:
Ako pridaŇ• Health Pass do smartf√≥nu iPhone alebo Android?

Digit√°lny certifik√°t E√ö Covid a zdravotn√Ĺ preukaz: ak√Ĺ je rozdiel?

QR k√≥dy poskytnut√© po ukonńćen√≠ ońćkovacej k√ļry alebo v pr√≠pade negat√≠vneho testu do 25. j√ļna boli zverejnen√© vo ‚Äěfranc√ļzskom‚Äú form√°te, ktor√Ĺ je v zahranińć√≠ neńćitateńĺn√Ĺ. Aby ste ho mohli vyuŇĺ√≠vaŇ• v r√°mci kraj√≠n Eur√≥pskej √ļnie, je potrebn√© poŇĺiadaŇ• o konkr√©tnu verziu ‚Äď digit√°lny Covid certifik√°t E√ö ‚Äď teraz poskytovan√Ĺ automaticky. VŇ°imnite si, Ňĺe ak ste do aplik√°cie TousAntiCovid pridali ‚Äěfranc√ļzsky‚Äú QR k√≥d, zvyńćajne sa aktualizoval na ‚Äěeur√≥psky‚Äú form√°t od 1ehm vlani v j√ļli.

Vl√°dna str√°nka vŇ°ak uv√°dza, Ňĺe hoci tento certifik√°t pon√ļka Ň°tandardizovan√© uznanie zdravotn√©ho stavu, ‚Äú kaŇĺd√° krajina vŇ°ak zost√°va zodpovedn√° za svoje vlastn√© pravidl√° vstupu. Pred presŇ•ahovan√≠m sa do Eur√≥pskej √ļnie je preto potrebn√© informovaŇ• sa o t√Ĺchto postupoch na ministerstve zahranińćn√Ĺch vec√≠.

V pr√≠pade kontroly Zdravotn√° poisŇ•ovŇąa odpor√ļńća ‚Äě predloŇĺiŇ• iba d√īkazov√Ĺ QR k√≥d ¬Ľ a preto skryte ostatn√© ńćasti papierov√©ho certifik√°tu, ktor√Ĺ m√°te. toto ” z d√īvodu zachovania d√īvernosti vaŇ°ich zdravotn√Ĺch √ļdajov “.

Vo Franc√ļzsku a po schv√°len√≠ √ļstavnou radou bude zdravotn√Ĺ preukaz predńļŇĺen√Ĺ 9 augusta do kaviarn√≠ a reŇ°taur√°ci√≠, na veńĺtrhy, semin√°re a veńĺtrhy, do domovov d√īchodcov, do dopravn√Ĺch a zdravotn√≠ckych zariaden√≠ (okrem pohotovost√≠) a do vŇ°etk√Ĺch hotelov, dovolenkov√Ĺch klubov, kempingov na √ļzem√≠.

zdroj: Ameli.fr