Ako vyrieŇ°iŇ• pomal√© internetov√© probl√©my na

Ako vyrieŇ°iŇ• pomal√© internetov√© probl√©my na 1

Revoluńćn√Ĺ nov√Ĺ iPhone X bol pr√°ve uveden√Ĺ na trh a uŇĺ pon√°hńĺa pouŇĺ√≠vateńĺov do obchodu s Apple, aby z√≠skal nov√© ikonick√© zariadenie Apple, Telef√≥n iPhone X pon√ļka celkom nov√Ĺ z√°Ňĺitok, ktor√Ĺ doteraz Ňĺiadny smartf√≥n doteraz neposkytoval. Ońćak√°vania pouŇĺ√≠vateńĺov, ktor√≠ vlastnia toto zariadenie a m√≠Ňąaj√ļ veńĺa peŇąaz√≠, s√ļ vyŇ°Ň°ie ako neba. S dobr√Ĺmi spr√°vami o √ļplne novom dizajne a sk√ļsenosŇ•ami, ktor√© vyjd√ļ, sa hl√°sia aj niektor√© probl√©my. Ak toto ńć√≠tate, je to preto, Ňĺe ste narazili na probl√©m s telef√≥nom iPhone X a tento ńćl√°nok obsahuje inform√°cie o sp√īsoboch rieŇ°enia pomal√Ĺch probl√©mov s internetom na telef√≥ne iPhone X.

Pomal√Ĺ probl√©m s internetom hl√°si niekońĺko pouŇĺ√≠vateńĺov do niekońĺk√Ĺch dn√≠ od uvedenia na trh. Hovor√≠ sa, Ňĺe probl√©my sa vyskytli pri pouŇĺ√≠van√≠ internetov√Ĺch aplik√°ci√≠. Aplik√°cie ako Facebook, Instagram a Snapchat funguj√ļ pomaly, aj keńŹ maj√ļ vysokor√Ĺchlostn√© pripojenie na internet. D√īvody m√īŇĺu byŇ• r√īzne, m√īŇĺu byŇ• r√īzne:

    Slab√© pripojenie Siln√° prev√°dzka zaplavuj√ļca serverMemory probl√©my na zariaden√≠ Zariadenie je zastaran√©.

Nech je d√īvod ak√Ĺkońĺvek, v zariaden√≠ iPhone X je ńĺahk√© vyrieŇ°iŇ• pomal√© internetov√© probl√©my.

Ako vyrieŇ°iŇ• pomal√© internetov√© probl√©my na

R√īzne sp√īsoby rieŇ°enia pomal√Ĺch probl√©mov s internetom v telef√≥ne iPhone X

Existuj√ļ hlavne tri jednoduch√© opravy, ktor√© m√īŇĺete urobiŇ• pre vyrieŇ°enie probl√©mov s internetom na telef√≥ne iPhone X. Ak to probl√©m nevyrieŇ°i, odpor√ļńćame v√°m vyhńĺadaŇ• technick√ļ pomoc. Tri rieŇ°enia, ktor√© m√īŇĺete vysk√ļŇ°aŇ•, s√ļ:

    Vypnite zariadenie Wi-Fi assistWipe Reset Reset

Ako vypn√ļŇ• pomoc Wi-Fi

Podpora Wi-Fi je moŇĺnosŇ• dostupn√° pre iPhone, ktor√° automaticky prep√≠na medzi mobiln√Ĺmi a Wi-Fi sieŇ•ami. M√° to byŇ• uŇĺitońćn√©, ale niekedy to m√īŇĺe spomaliŇ• r√ĹchlosŇ• internetu. Wi-Fi pom√°ha meniŇ• siete, keńŹ sa stretne so zl√Ĺm pripojen√≠m, ale niekedy v√°s odpoj√≠ od vysokor√Ĺchlostn√©ho pripojenia. PouŇĺ√≠vatelia sa m√īŇĺu otravovaŇ•, pretoŇĺe k tomu d√ījde bez toho, aby o tom pouŇĺ√≠vateńĺ mal nejak√ļ predstavu. Vypnutie tejto moŇĺnosti v√°m m√īŇĺe pom√īcŇ• pri rieŇ°en√≠ pomal√Ĺch probl√©mov s internetom na zariaden√≠ iPhone X. Kroky na zak√°zanie pomoci Wi-Fi s√ļ:

    OtvoriŇ• nastavenia Klepnite na moŇĺnosŇ• ‚ÄěCelul√°rny‚Äú. Prejdite prstom nadol a vyhńĺadajte moŇĺnosŇ• Pomoc Wi-Fi. Stlańćen√≠m tlańćidla pomoci Wi-Fi ju deaktivujete

Ako vyńćistiŇ• vyrovn√°vaciu pam√§Ň• pre aplik√°ciu, ktor√° m√° probl√©my

Bolo hl√°sen√©, Ňĺe konkr√©tna aplik√°cia ńćel√≠ pomal√©mu probl√©mu s internetom. Je vhodn√© vymazaŇ• vyrovn√°vaciu pam√§Ň• v aplik√°cii, kde sa vyskytol probl√©m. Ak je v aplik√°cii veńĺk√© mnoŇĺstvo vyrovn√°vacej pam√§te, m√īŇĺe to v√°Ňĺne ovplyvniŇ• r√ĹchlosŇ• aplik√°cie. Kroky na vyńćistenie vyrovn√°vacej pam√§te aplik√°cie s√ļ:

    Otvorte settingsDrap your nameDrap na vońĺbe ‘iCloud’Drap na vońĺbe’ spravovaŇ• √ļloŇĺisko ‘. Prejdite prstom nadol a vyhńĺadajte aplik√°ciu a kliknite na ŇąuKliknite na moŇĺnosŇ• ‚Äěodstr√°niŇ• √ļdaje‚Äú a potvrńŹte odstr√°nenie

Ako resetovaŇ• v√°Ň° iPhone X

Ak Ňĺiadna z ńŹalŇ°√≠ch met√≥d nefunguje, odpor√ļńća sa sk√ļsiŇ• resetovaŇ• zariadenie. Zotavenie v√°m pom√īŇĺe nielen vyrieŇ°iŇ• pomal√© internetov√© probl√©my na iPhone X, ale aj mnoho ńŹalŇ°√≠ch probl√©mov. Kroky na obnovenie zariadenia iPhone X s√ļ:

    OtvoriŇ• nastavenia Dotknite sa moŇĺnosti ‚ÄěvŇ°eobecn√©‚Äú. Prejden√≠m prstom nadol vyhńĺadajte moŇĺnosŇ• ‚ÄěresetovaŇ•‚Äú a stlańćte ju

Pred obnoven√≠m zariadenia nezabudnite z√°lohovaŇ• vŇ°etky d√īleŇĺit√© inform√°cie.

D√ļfam, Ňĺe t√°to pr√≠ruńćka bola uŇĺitońćn√° pri porozumen√≠ ako vyrieŇ°iŇ• pomal√© internetov√© probl√©my na iPhone X. Ak m√°te ak√©końĺvek ot√°zky alebo pripomienky, zanechajte pros√≠m koment√°r niŇĺŇ°ie.