Mobilné Správy, Gadgety, Blogy's Secenziami

Ako ovl√°daŇ• svoj mobiln√Ĺ fotoapar√°t pomocou diańĺkov√©ho ovl√°dania na fotografovanie

Iphone 4004689 1280

Jedn√Ĺm z prvkov, na ktor√© pri v√Ĺbere n√°Ň°ho mobilu mysl√≠me viac, je to, Ňĺe vŇĺdy m√°te vyŇ°Ň°√≠ pońćet kamier a vyŇ°Ň°ia kvalita, V s√ļńćasnosti existuje veńĺk√© mnoŇĺstvo termin√°lov schopn√Ĺch sn√≠maŇ• veńĺmi dobr√© fotografie, najm√§ v dobr√Ĺch sveteln√Ĺch podmienkach.

Probl√©m, s ktor√Ĺm sa stret√°vame, je, keńŹ sa snaŇĺ√≠me nasn√≠maŇ• fotografiu a chceme sa jej staŇ• s√ļńćasŇ•ou. NajbeŇĺnejŇ°ou moŇĺnosŇ•ou je vytvoriŇ• selfie s prednou kamerou n√°Ň°ho mobiln√©ho telef√≥nu, pokiańĺ nem√° Ň°irokouhl√Ĺ objekt√≠v, je norm√°lne zahrn√ļŇ• niekońĺko ńĺud√≠ vr√°tane jednej, ktor√° fotografuje. Aby sme to vyrieŇ°ili, dnes budeme hovoriŇ• o aplik√°cii, s ktorou M√īŇĺeme ovl√°daŇ• fotoapar√°t n√°Ň°ho mobiln√©ho telef√≥nu z in√©ho mobiln√©ho telef√≥nu, aby sme mohli fotografovaŇ•,

Vyslovte aplik√°ciu, pomocou ktorej m√īŇĺete ovl√°daŇ• fotoapar√°t z in√©ho mobiln√©ho telef√≥nu

SayCheese Je to bezplatn√° aplik√°cia, pomocou ktorej m√īŇĺete nainŇ°talovaŇ• a spustiŇ• v dvoch telef√≥noch kontrolu nad fotoapar√°tom druh√©ho, z ktor√©ho chceme fotografiu nasn√≠maŇ•, aby fungovala ako diańĺkov√© ovl√°danie, pomocou ktor√©ho m√īŇĺete sn√≠maŇ• fotografiu, T√Ĺmto sp√īsobom je moŇĺn√© robiŇ• pohodln√© skupinov√© fotografie.

saycheese 1

T√°to aplik√°cia zvl√°dne uk√°Ňĺte n√°m na jednom telef√≥ne to, ńćo druh√Ĺ ukazuje v re√°lnom ńćase, stańć√≠ stlańćiŇ• tlańćidlo vytlańćen√© na obrazovke a nasn√≠mame obr√°zok, ktor√Ĺ sa po nasn√≠man√≠ odoŇ°le aj na mobil, z ktor√©ho sn√≠mame. M√īŇĺeme ovl√°daŇ• predn√© aj zadn√© kamery a dokonca medzi nimi meniŇ• vzdialenosŇ•. Jedinou nevyhnutnou poŇĺiadavkou je, Ňĺe obe zariadenia musia maŇ• sistema operativo Android, pretoŇĺe v s√ļńćasnosti nie je kompatibiln√Ĺ s iOS.

saycheese 2 1

Jeho pouŇĺ√≠vanie a ladenie je rovnako jednoduch√© ako inŇ°tal√°cia a otvorenie aplik√°cie na oboch telef√≥noch. Po zisten√≠ obidvoch telef√≥nov dostaneme spr√°vu, aby sa mohli navz√°jom prepojiŇ• WiFi Direct, Akon√°hle prijmeme spojenie, uvid√≠me kameru jednej na obrazovke druhej, ktor√° bude sl√ļŇĺiŇ• na jej ovl√°danie. Je to tak, mus√≠me maŇ• na pam√§ti, Ňĺe vŇ°etko proces sa vykon√°va pomocou samotnej aplik√°cie kamery SayCheese, pretoŇĺe nedok√°Ňĺeme zvoliŇ• ani predvolen√ļ kameru n√°Ň°ho mobilu, ani kameru inej tretej strany, takŇĺe kvalita obr√°zka nemus√≠ byŇ• rovnak√° ako pri nat√≠vnej aplik√°cii n√°Ň°ho mobilu.

Stiahnite si SayCheese