خدمات

زمينه هاي تخصصي و فعاليت هاي قابل ارائه ،گروه كارشناسان سروستان سازان فردا


- گروه مطالعات و مهندسي ساختار

مشـاوره و طراحـي در زمينــه هاي تشـكيلات و سازماندهي ، بهبود روش ها مطالعات مهندسي ساختار و حدود اختيارات

- گروه كنترل پروژه

مشاوره ، نظارت بر اجرا و كنترل پروژه هاي فني و مهندسي از مقطع طراحي تا زمان نصب و راه اندازي

- گروه انتقال تكنولوژي و آموزش وتجهيز نيروي انساني

طراحي ، مشاوره ، نظارت و برنامه ريزي نيروي انساني شامل برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و فني در محل سايت هاي صنعتي با هدف ارتقاء سطح دانش فني كارشناسان و انتقال تكنولوژي

- گروه منابع انساني

تأمين و تجهيز نيروي انساني متخصص و ماهر در زمان اجراي پروژه هاي صنعتي و همچنين مشاركت در راه اندازي و تحويل پروژه ها از پيمانكاران به بهره بردار

- گروه مطالعات و پژوهش

مشاوره و اجراي پژوهش هاي فني و تخصصي در بخش هاي مختلف عمدتاً صنايع نفتی و همچنين زمينه هاي غير فني مانند مديريت ، منابع انساني ، آموزش ، تشكيلات و روشها ، سازماندهي و مستند سازی

- گروه مشاركت اجرايي

مشاوره ونظارت بر اجراي پروژه هاي فني و مهندسي بصورت EPC وكليه عمليات مربوط به بازرگاني و تداركات كالاي پروژه

- گروه نظارت و آموزش HSE

طراحي ، نظارت و اجراي سيستم ها و مباني HSE و آموزش هاي تخصصي و عمومي در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي (خشكي و دريا)

- گروه مديريت كيفيت

مشاوره ، نظارت و اجراي سيستم هاي مديريت كيفيت بر مبناي استانداردهاي ISO پاسخگوئي وظيفه ما است

- آموزش

روند رو به رشد ظهور تکنولوژی های نوین در قرن حاضر و توسعه سریع دانش ، علوم و فن آوری و ... در عرصه جهانی ما بقاء و توسعه سازمانها را تحت تأثیرخود قرارداده و سازمانها را با تغییرات بسیار شگرفی روبرو نموده است .

کلید اصلی ومهمترین مولفه سازمانی که در سازگاری ، بقا و توسعه سازمان ها با توجه به این تغییرات وجود دارد سرمایه دانشی یا سرمایه انسانی سازمان ها است .
درهمین راستا گروه مشاورین شرکت سروستان سازان فردا با تکیه بر تجارب آموزشی خود، افتخار دارد زمینه ساز و برگزار کننده دوره های آموزش عمومی، تخصصی و اختصاصی باشد .

• دوره هاي اختصاصي
• دوره هاي كيفيت
• دوره هاي مديريت
• دوره هاي مديريت تكنولوژي
• دوره هاي مديريت بهره وري
• دوره هاي سيستم مهندسي و صنايع
• دوره هاي نرم افزارهاي مهندسي
• دوره هاي ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE)