تماس با ما

direction23

 خوزستان – اهواز – دانشگاه شهید چمران اهواز  مرکز رشد فن آوری واحد15

 phone21  33334231- 33334232 061 (98+) داخلی 127
telephone1241  33334215 061 (98+) داخلی 127
mail59   info@ssfeng.com