معرفی شرکت

شرکت تعاونی سروستان سازان فردا

عضو پارک علم و فن آوری خوزستان

ماموریت شزکت :       ماموریت ما درشرکت تعاونی مهندسین مشاور سروستان سازان فردا کارو تلاش برای بهبود جامعه از طریق تولید و فروش محصولاتمان به منظور کمک و پیشرفت فرهنگ جهانی است. هدف اولیه مدیریت سروستان سازان فردا به وضوح بیانگر هدف ما از فعالیت های کسب و کار همچنین به عنوان موجودیت ماست. از زمان تاسیس این شرکت در سال 1387این فلسفه مدیریت ما بوده که پایه واساس همه فعالیت های کاری ما بر اساس آن شکل گرفته است. عنصر کلیدی این فلسفه بر اساس مفهوم اصلی (شرکت به عنوان یک نهاد عمومی جامعه است ). تمام منابع مدیریت شرکت از جمله مردم ، پول و کالاها همه از جامعه آمده است.

در حالی که شرکت درگیر در فعالیت های کسب وکار با استفاده از منابع سپرده شده توسط جامعه است همراه با جامعه توسعه می یابد بنابراین فعالیت های شرکت نیز می بایست شفاف وعادلانه باشد. تمام تلاش شرکت برمبنای تلاش برای مناسب بودن فعالیت های مدیریت و کسب وکار بر اساس نهاد عمومی جامعه می باشد. اجرای این فلسفه مدیریتی از طریق تولید به عنوان کار اصلی ما ادامه خواهد یافت. این به عنوان جوهرو ماهیت پایداری سروستان سازان فردا تعریف شده است. امروزه ما درنقاط عطف تاریخی بسیاری –جامعه ، اقتصاد، محیط زیست جهانی – ایستاده ایم گروه سروستان سازان فردا مدیریت پایداری در سطح جهان را ادامه خواهد داد و به منظورکمک به جامعه و جهان با ارائه سبک زندگی فردا.

فلسفه فعالیت شرکت :       مسولیت اجتماعی و متعهد بودن به ساختن زندگی بهتر ، دنیایی بهتر برای هر مشتری امروزه بحث های زیادی درمورد مسولیت های اجتماعی وجود دارد اما در صورتی‌که معنای آن می تواند بسته به شرایط اجتماعی در زمان خاصی باشد، مسولیت اساسی اجتماعی یک شرکت در هر دوره باید برای بهبود وضعیت جامعه از طریق فعالیت های کسب وکار خود صورت گیرد. بسیار مهم است که مدیریت تمام فعالیت های کاری بر اساس درک این رسالت باشد.